Forebygging

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

En tredjedel av sykehjemspasienter i Norge bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. I dette prosjektet ønsker vi å se på muligheten til å bruke ny eller eksisterende kommunikasjonsteknologi under legemiddelgjennomganger (LMG) i sykehjem for å minske redusere risikoen for uønskede legemiddeleffekter.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Hemne og Meldal kommune

Behov

Systematisk bruk av legemiddelgjennomganger (LMG) i tverrfaglige team kan bidra til å redusere risikoen for uønskede legemiddeleffekter.

Resultat

Viktigste funn er at det er behov for en ny, billigere og en mer effektiv tjeneste for LMG. Piloten, som er et resultatet av forprosjektet danner et godt grunnlag for et hoveprosjekt.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

"Det er perfekt at noen ser meg i kortene, jeg ser på det som et ledd i kvalitetssikringen"

— Sykehjemslege

Prosjektsammendrag

Vi vet at en tredjedel av sykehjemspasienter i Norge bruker minst ett uhensiktsmessig legemiddel. I distriktene er mangel på farmasøytressurser en faktor som begrenser muligheten for å involvere farmasøyt ved LMG. Over 170 kommuner i Norge mangler apotek. Dessuten blir tjenesten dyr når reisetid og reisekostnader skal dekkes opp. Relevant kommunikasjonsteknologi finnes i mange varianter og prisklasser, og mange kommuner bruker slik teknologi. 


I forprosjektet la vi hovedvekten på å legge et godt grunnlag for et løsningskonsept for selve tjenesten gjennom behovskartlegging, ideutvikling og testing. Med bakgrunn i funn fra behovskartleggingen ble det utviklet et konsept på en ny arbeidsprosess og ny teknologi som støttet opp om denne prosessen. Konseptet ble i første omgang visualisert gjennom et framtidsscenario som ble testet av primærbrukere (sykehjemslege, sykepleier og klinisk farmasøyt). Framtidsscenarioet ble presentert på et møte med for sykehjemslege, sykepleier på sykehjem, sykehjemsledelse og kliniske farmasøyter til stede. Brukerne responderte med at dette kan være en god arbeidsprosess, men at det er viktig at teknologien ikke krever dobbeltregistreringer i ulike systemer. Det ble deretter utviklet en enkel prototype på det teknologiske verktøyet som en applikasjon for nettbrett. 


Det er lagt ned et betydelig arbeid for å sikre videreføring til et Hovedprosjekt.

93 Legemiddelgjennomgang I Sykehjem