Helsepersonell

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Hvilke forhold ved journalsystemet (IKT-støtten) vanskeliggjør oppgaven med å levere helsehjelp og dokumentere i henhold til krav som er gitt? Og hvordan kan det endres til det beste for pasient og helsepersonell?

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Tromsø kommune, USH

Behov

Helsedirektoratet og KS sin rapport Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten som ble publisert oktober 2014, stadfester manglende funksjonalitet i omsorgstjenestens EPJ.

Resultat

Forprosjektet er videreført til prosjektet IKT DokHelse

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Relatert innhold

IKT DokHelse

Prosjektsammendrag

Helsedirektoratet og KS sin rapport Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten som ble publisert oktober 2014, stadfester manglende funksjonalitet i omsorgstjenestens EPJ. Systemene er ikke videreutviklet i tilstrekkelig grad for å møte endringer i pasientgrunnlaget, tjenesteutvikling, understøtting av arbeidsprosesser og sentrale helsepersonellgruppers behov. Manglende funksjonalitet og stort opplæringsbehov for å kunne endre rutiner og ta i bruk funksjonalitet, har ledet til sidesystemer (papir og regneark) og dobbeltføring med spredt informasjon og fare for feil. Journalsystemene er heller ikke tilstrekkelig tilrettelagt for å ivareta Samhandlingsreformen og har ikke nok funksjonalitet til medisinskfaglig oppfølging av pasientene. 

I forprosjektet ønsket USH Troms, i samarbeid med kommuner i Midt-Troms og andre fagmiljøer, å finne ut hvilke utfordringer som skyldes menneskelige faktorer og som dermed evt. kan endres ved hjelp av kompetanse og holdningsendringer, og hva som reelt skyldes dårlig struktur/støtte fra datasystemer. Forprosjektets mål var å følge ulike typer helsepersonell i kommuner i Midt-Troms og avdekke områder der forhold ved selve journalsystemet (IKT-støtten) vanskeliggjør oppgaven med å levere helsehjelp og dokumentere i henhold til krav som er gitt. 

Hovedmålsettingen med forprosjektet er å etablere ett eller flere hovedprosjekt innenfor valgt område, på bakgrunn av en grundig behovskartlegging og konseptutvikling.

113 Mangelfull Dokumentasjon Av Helsehjelp I Kommunene