Forebygging

Næringsriktig mat for eldre - Maten er ikke gitt før den er spist

I det omsøkte forprosjektet vil en gjennomføre en større kartlegging av de behov målgruppen eldre i og utenfor institusjon har knyttet til mat- og måltidsopplevelse.

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Time kommune

Behov

Ernæring i eldreomsorg

Resultat

Forprosjektet er videreført to hovedprosjekt (se link til relatert innhold)

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

I det omsøkte forprosjektet vil en gjennomføre en større kartlegging av de behov målgruppen eldre i og utenfor institusjon har knyttet til mat- og måltidsopplevelse. De kartlagte behov ses opp mot dagens løsninger og gjennom workshops skal gapet mellom behov og gjeldende praksis identifiseres. Basert på de funn som gjøres vil kunnskapsbehovet for endring bli konkretisert. Dette vil i neste omgang være gjenstand for kunnskapsbyggende prosjekter, for å kunne utarbeide løsninger for et mer optimalt mat- og måltidstilbud rettet mot målgruppen. 

Eldre og ernæringsproblematikk er et stort og komplekst område, og det er derfor hensiktsmessig å avgrense målgruppen til en håndterbar størrelse. I denne kartleggingen har vi derfor valgt å fokusere på eldre med demenssykdom og/eller eldre med tygge- eller svelgevansker (dysfagi). I Demensplan 2015 vises det til at antallet mennesker med demenslidelser vil dobles i løpet av 35 år, og utgjør med det en av de største omsorgsutfordringene vi står overfor. Rundt 80 % av landets sykehjemsbeboere har en demenssykdom. Forskning viser at disse pasientgruppene er særlig utsatt for å bli underernærte.

94 Maten Er Ikke Gitt For Den Er Spist