Pasienter

Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser for unge voksne

Målet er å få til bedre behandling på tvers av behandlingsnivå, der man kan behandle flere pasienter uten økt ressursbruk.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs Hospital og Trondheim kommune

NØKKELORD

Behov

Forstudien viser at samhandling i og mellom behandlingsnivåene, med pasienten og mestringsarenaer som jobb, skole og NAV er en overordnet utfordring for å sikre både medisinske og driftsmessige gevinster, samt gode brukeropplevelser for både pasienter og behandlere.

Resultat

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Prosjektsammendrag

Forstudien viser at samhandling i og mellom behandlingsnivåene, med pasienten og mestringsarenaer som jobb, skole og NAV er en overordnet utfordring for å sikre både medisinske og driftsmessige gevinster, samt gode brukeropplevelser for både pasienter og behandlere. Begge prosjekteierne opplever at det er utfordrende å få til god samhandling med dagens teknologi og organisering, og at nye løsninger må til for å møte dagens og fremtidige behov. Målet er å få til bedre behandling på tvers av behandlingsnivå, der man kan behandle flere pasienter uten økt ressursbruk. Psykiske lidelser opptrer samlet sett tidligere i livet enn somatiske lidelser, og konsekvensen av å ikke kunne møte denne pasientgruppens behov tidlig i sykdomsforløpet, er at mange faller ut av skole og jobb. Psykiske lidelser medfører flere tapte arbeidsår ved uførepensjon enn annen sykdomsgruppe fordi uførepensjonen for denne gruppen innvilges gjennomsnittlig ved ni års yngre alder enn uførepensjon for somatiske sykdommer. I dette forprosjektet vil vi gjennomføre en grundig behovskartlegging der interessenter fra St. Olavs Hospital, Trondheim kommune, NAV, universitet/høyskole og jobb, i tillegg til pasienter, vil bidra gjennom intervju og workshops for å få en helhetlig forståelse av utfordringene. Behovskartleggingen vil legge grunnlaget for utvikling av konsepter som kan videreføres i ett eller flere utviklingsløp. I dette prosjektet antar vi at fremtidig tjenesteinnovasjon fordrer både nye anvendelser av muliggjørende teknologi og organisatoriske utviklingsprosesser. Prosjektet vil bli utført av en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av virksomhetenes ledere, helsepersonell, designere, innovasjonsrådgivere og forskere.