Behandling

Sikker medisinering i hjemmet

Hovedmålet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet. Prosjektet tar utgangspunkt i et etablert samarbeid mellom SINTEF, Trondheim kommune og Bjugn og Stavanger kommuner omkring bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Bjugn, Stavanger og Trondheim kommuner

NØKKELORD

Behov

Det var behov for forbedrede kommunale tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet.

Resultat

Tjenester skal utvikles og prøves ut i praksis som en del av pleie- og omsorgstjenesten. Allerede eksisterende brukerpiloter skal eventuelt videreføres og oppskaleres, og det skal tas inn modellforbedringer og teknologiløsninger etter hvert som disse utvikles og forbedres. Prosjektet vil starte opp med utprøving av valgt medisindispenser med ti eksemplarer hver i deltakende kommuner.

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Prosjektet er finansiert gjennom Regionalt forskingsfond Midt-Norge og hovedmålet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet. 

Den overordnede ideen med prosjektet er å kombinere kunnskap fra: 1. Tidligere forprosjekter, 2. En brukersentrert metodisk tilnærming, 3. Bruk av tilgjengelig teknologi, 4. Samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og FOU, med mål om å utvikle et nytt og kvalitetssikret tjenestetilbud som kan bidra til sikrere og tryggere medisinering i hjemmet. 

Prosjektet tar utgangspunkt i et etablert samarbeid mellom SINTEF, Trondheim kommune og Bjugn og Stavanger kommuner omkring bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. For å realisere prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksisnær forskning hvor flere forskningsmetoder anvendes. Praktisk utprøving av medisindispensere, og en gjentagende brukersentrert tilnærming, vil være sentral i forhold til alle aktivitetene. Tjenester skal utvikles og prøves ut i praksis som en del av pleie- og omsorgstjenesten. Allerede eksisterende brukerpiloter skal eventuelt videreføres og oppskaleres, og det skal tas inn modellforbedringer og teknologiløsninger etter hvert som disse utvikles og forbedres. Prosjektet vil starte opp med utprøving av valgt medisindispenser med ti eksemplarer hver i deltakende kommuner. Prosjektramme: Inntil 6 mill. NOK.

70 Sikker Medisinering I Hjemmet