Forebygging

Utviklingsoppgaver kommunale frisklivssentraler

Kan ny teknologi bidra til samarbeid mellom frisklivssentraler og bedre frisklivssentraler?

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Jærkommunene Klepp, Gjesdal og Time

Behov

Bedre frisklivssentraler, slik at det offentlige kan oppfylle sitt ansvar gitt i samhandlingsreformen og ny folkehelselov relatert til folkehelse.

Resultat

Prosjektet er ikke videreført

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Prosjektsammendrag

80 % av den norske befolkningen er i følge Helsedirektoratet for lite aktive, og helseutfordringene vi står overfor i Norge kan i stor grad knyttes til helseatferd. Opp mot 80 % av hjerte- og karsykdommer, slag og type 2 diabetes kan forebygges ved å redusere tobakksbruk, usunt kosthold, fysisk inaktivitet og risikofylt bruk av alkohol. Gjennom Samhandlingsreformen og ny folkehelselov tydeliggjøres det offentliges ansvar relatert til folkehelse.  I den forbindelse har det de siste par årene vært en sterk økning i kommunale frisklivssentraler (FLS). Vi har per i dag om lag 150 FLSer i Norge. FLSene skal gi tilbud til personer med behov for å endre levevaner, bidra til mestring og å fremme fysisk og psykisk helse. Prosjektet kartla ny teknologi kan bidra til å bedre frisklivssentralene og så på hvordan man kan få til økt samarbeid mellom ulike frisklivssentraler.