Søknadsveileder for prosjektmidler

En gang i året fordeles det midler til innovasjonsprosjekter i helse- og omsorgsektoren for privat og offentlig næringsliv.

Neste søknadsfrist er ikke satt, men vi anslår at det blir før sommeren 2017.

Om prosjektmidlene

Helsedirektoratet og Innovasjon Norge tildeler tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. Utlysningsteksten kommer på Helsedirektoratet sine sider.

Hvem kan søke?

Statlige mottakere, kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.

Er du i tvil om du kan søke? Ta kontakt med en av våre innovasjonsrådgivere og spør!


Hva kan man søke om?

Alle som har idéer eller prosjekter som tar utgangspunkt i et problem eller behov i helse- og omsorgssektoren kan søke om støtte. Det vil si at man kan søke støtte til å utvikle både produkter og tjenester, samt til systemutvikling og organisering.

Hos InnoMed kan man kun søke om forprosjektmidler, og målet med behovsdrevet forprosjektutvikling er at det skal danne grunnlag for iverksetting av hovedprosjekter, fortrinnsvis offentlige utviklingskontrakter (OFU) innenfor satsingsområdene:

 • Økt kvalitet og pasientsikkerhet
 • Økt egenmestring ("empowering the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom pasient og tjenestene
 • Helhetlige, effektive og gode pasientforløp
 • Samhandling mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn

Eller et annet stort behovsområde.

Hvor mye kan man få i støtte?

Utlysningene varierer noe fra år til år, men tidligere maksgrense har vært på rundt 500 000 kr.

Søknadsfrister

Det er ingen utlysning ute nå. Neste utlysning forventes i løpet av våren/sommeren 2017, så følg med!

Form og innhold

Form og innhold vil variere noe fra utlysning til utlysning, men det er noen ting som alltid går igjen i søknader.

Det er beskrivelser av:

 • Utfordringsbilde - hvilke utfordringer i helse-Norge vil denne idéen ta tak i og hva er status nå?
 • Idéen og hvorfor akkurat den er så bra
 • Verdier/gevinster innovasjonen vil gi til helse-Norge/samfunnet
 • Samarbeidspartnere og prosjektplan

Andre praktiske ting å ha styr på:

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen).

Søknader som har fått støtte tidligere

Her er to eksempler på søknader som har fått støtte. Utlysningene varierer fra år til år, slik at form og maler endrer seg.

Under prosjekt kan du finne rapporter fra alle prosjektene som har fått støtte gjennom InnoMed.

Hørselshemming


Raskere og bedre kompensasjon for hørselstap

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Bruk av elektronisk kommunikasjon for tverrfaglig samarbeid

Veiledning til postene

Veiledning til postene i søknaden

Det er ingen utlysning ute nå. Veiledning vil komme samtidig med utlysningen.

Søknad

Her kommer en link til søknadsskjema, når utlysningen blir lagt ut. Ønsker du beskjed når midlene blir utlyst? Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta oppdateringer om arrangementer og utlysninger!