Veiviser for forbedrings- og innovasjonsarbeid i helse- og omsorgstjenestene

Hvorfor en veiviser?

Formålet med veiviseren er å gi helse- og omsorgssektoren et felles rammeverk for forbedrings- og innovasjonsarbeid – et felles språk, verktøy og prosessbeskrivelse.   

Hvem er veiviseren laget for?

Målgruppen for veiviseren er ledere, gjennomføringsansvarlig (prosjektledere) og alle som deltar i forbedrings- og innovasjonsprosesser.  

Når bør veiviseren brukes?

Veiviseren skal gi verktøy og veiledning til endringsarbeid, f.eks:

  • Endre hvordan dere arbeider.

  • Implementere nye løsninger som er utviklet av andre.

  • Selv utvikle nye løsninger.

  • Andre typer omstillingsarbeid.


Hvis dere skal arbeide med kvalitetsutvikling innenfor innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet, skal dere følge anbefalingene på pasientsikkerhetsprogrammet.

Les mer

pasientsikkerhetsprogrammet.no

pasientsikkerhetsprogrammet

Innholdet i veiviseren

Veiviseren tar utgangspunkt i fem sentrale elementer for å lykkes med endringsarbeid:

  • Tydelig ledelse, aktivt forankringsarbeid og tverrfaglig teamarbeid.

  • Aktiv medvirkning fra tjenestemottakere, pårørende og andre som kan berøres av fremtidig løsning.

  • Prinsipper for tjenestedesign med tydelige designprinsipper og metoder for å ivareta helheten i tjenesteytingen ut i fra et tjenestemottakerperspektiv.

  • Smidig implementering med gevinstrealisering og måling av effekter.

  • Feire resultater og spre gode løsninger.

Veiviseren bruker tjenestemottaker som fellesbegrep for pasienter og brukere. Løsninger brukes som fellesbegrep for det som skal utvikles, f.eks. tjenester, prosesser, produkter mv.

Veiviseren har fire steg:

I tillegg til verktøyene i veiviseren bør dere bruke de verktøy som organisasjonen normalt bruker, f.eks. prosjektverktøy. Hvis dere ikke har egne prosjektverktøy bør dere benytte Difis prosjektveiviser (prosjektveiviseren.no).

Første gang dere bruker veiviseren er det anbefalt å følge stegene fortløpende. Jo større forbedrings- og innovasjonsarbeid som skal gjennomføres jo viktigere er det å gjøre alle stegene grundig. For mindre forbedringsarbeid velger dere det som er viktigst, men husk at aktiv involvering av tjenestemottakerne og andre aktører alltid er viktig og må inkluderes i arbeidet!

Les mer

prosjektveiviser.no

Difi’s prosjektveiviser