Dato

torsdag 29. november 2018

Sted

Scandic Lerkendal

Arrangør

InnoMed

Illustrasjon Moteplass

Arrangement

HELSEPLATTFORMEN - Innovasjonsmuligheter?

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Oppsummering

InnoMed-møteplassen "HELSEPLATTFORMEN – Innovasjonsmuligheter?" ble arrangert på Scandic Lerkendal torsdag 29. nov. 2018. Totalt var det påmeldt 39 deltakere.

Temaet for møteplassen ble valgt etter en spørreundersøkelse blant innovasjonsrådgivere og innovasjonsansvarlige i helse- og omsorgssektoren i Midt-Norge. Bakgrunnen for Helseplattformen er følgende: Myndighetene har formulert målbildet "Én innbygger – én journal". Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvingsarena for dette nasjonale målbildet, og dersom man lykkes vil man bli første region i landet med å oppnå dette målbildet. Dette vil i seg selv kunne bli en meget stor innovasjon, og det vil åpne opp for nye innovasjonsmuligheter. Dette ønsket vi å gi et innblikk i gjennom dette møteplassarrangementet i regi av InnoMed. Helseplattformen er en IKT-plattform som eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune, og det er lagt ned et enormt arbeid med svært mange involverte med å utforme en kravspesifikasjon for plattformen som vil berøre ca. 720.000 innbyggere, ca. 40.000 ansatte innen helse og omsorg, 84 kommuner og 8 sykehus i Midt-Norge. Signering av avtale med leverandør forventes i løpet av 1. kvartal 2019. Under arbeidet med Helseplattformen har det vært mange kritiske røster som har hevdet at valg av den amerikanske leverandøren Epic, som nå er den eneste som står igjen, vil gi begrensede utviklings- og innovasjonsmuligheter, og at en plattform utviklet for en helt annen kultur enn vår vil by på store utfordringer ved implementering. Spesielt har man i debatten henvist til problemene man har hatt ved implementering av "Sundhedsplatformen" i Danmark, som også er basert på Epic.

Programmet for dagen hadde følgende disposisjon:

-  Helseplattformen - bakgrunn, målsetting og status.

- Digital 21.

- Innovasjonsstimulering i Midt-Norge, verktøyet "Innovasjonspartnerskap" og muligheter man ser fremover både fra primær- og spesialisthelseperspektiv.

- Eksempel på prosjektinitiativ.

- Inspirasjon fra våre naboland Danmark, Finland og Island. (Vi lyktes ikke med å få foredragsholder fra Sverige pga. travel implementeringsfase. Island utmerker seg ved at de med egne krefter har lyktes med å etablere et felles journalsystem for hele helse- og omsorgssektoren.)

Når det gjelder spørsmålet om innovasjonsmuligheter, kom bl.a. følgende frem under konferansen:

-  I fremtidens helsetjeneste ønsker man å utnytte de mulighetene som bl.a. ligger i bruk av kunstig intelligens (AI) til beslutningsstøtte. Dette krever strukturerte data noe som innebærer en helt annen måte å registrere på i EPJ som på kort sikt gir betydelig større arbeidsbelastning enn tradisjonell journalføring, men som på lengre sikt forventes å gi langt bedre beslutningsstøtte og informasjonsdistribusjon. Man må f.eks. forholde seg til et meget omfattende kodesystem. Dette merarbeidet har vært mye av grunnlaget for kritikken etter hvert som Epic-plattformen er blitt implementert, først i Danmark, nå også i Finland.

- I en moderne helsetjeneste deltar også pasienten selv (og pårørende) med innhenting av data, eksempelvis i forbindelse med fjernoppfølging av kronikere, og det innhentes også data fra den friske delen av befolkningen. Dette gir nye krav til en plattform, og nye muligheter.

- De globale leverandørene er mer åpne enn tidligere mht. tredjeparts leverandører og integrasjoner. Det stilles også spesifikke krav til Epic om åpenhet fra de som tar i bruk Epic. Apotti i Helsingforsregionen i Finland har stilt krav overfor Epic om eierskap til "arbeidsflater".  I Finland er ca. 110 teknologi-aktører i arbeid med applikasjoner / innovative løsninger i Epics «økosystem».

- Mange innovasjonsprosjekter de siste årene har resultert i konseptforslag for utvikling av apper. Epic har etablert The App Orchard hvor utviklere kan lære om Epics programvaregrensesnitt (API) slik at de kan tilpasse sine apper til å kunne nyttiggjøres av de mange tusen Epic-brukerne globalt.

- Det ligger svært store innovasjonsmuligheter i hvordan den oppfattende opplæringen i den nye plattformen gjennomføres for å gi effektiv opplæring uten for stort fravær fra arbeid. (Torben Stentoft antydet en opplæringskostnad i størrelsesorden 200 mill. kr. ved implementeringen i Midt-Norge.)

Program og presentasjonene (med unntak av den finske) er gjengitt til høyre, og der fremgår mer detaljert beskrivelse av de svært omfattende innovasjonsmulighetene.