Dato

torsdag 23. november 2017

Sted

Scandic Hell Hotell, Værnes

Arrangør

InnoMed

Bilde innovasjonskonferansen

Arrangement

Innovasjonskonferansen 2017

InnoMeds innovasjonskonferanse 2017 fikk temaet samskaping. I år inviterte vi  foredragsholdere fra fjern og nær, blant annet prof. Liz Sanders (U.S.A.) og prof. Bo Dahlbom (Sverige), som gav oss sitt syn på hvordan vi kan få til mer samskaping i helsetjenestene.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2017 er og blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

Merete Rorvik

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Merete Rørvik

SINTEF Digital

Merete.Rorvik@sintef.no
(+47) 930 08 878

Om arrangementet

Årets konferanse har tittelen "Samskaping", og en rekke spennende foredragsholdere vil belyse dette temaet ut fra ulike synsvinkler: Hva sier forskningen? - Pasientperspektivet - Utfordringer som ledere i primær- og spesialisthelsetjenesten har – Samskaping ved utvikling av en bedre pleie- og omsorgstjeneste – Tjenestedesignperspektivet – Samskaping og næringsutvikling – Teknologi- og tjenesteutvikling – Konkrete eksempler.

Fra Ohio State University i USA har vi invitert prof. Liz Sanders som anses som en av de fremste forskningskapasitetene globalt innen temaet "co-creation". Fra Karolinska Institutet kommer prof. Carol Tishelman, som både er sykepleier og lege, og som er en svært viktig ressursperson ved utviklingen av en bedre pleie- og omsorgstjeneste i Sverige. Etter en serie inspirerende norske foredrag avsluttes konferansen av prof. Bo Dahlbom fra IT-universitetet i Göteborg som vil snakke om digitalisering i fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

I pausene og i samværet til slutt vil det bli god anledning til mingling og nettverksbygging.

Vi håper at Innovasjonskonferansen 2017 blir en nyttig møteplass for myndigheter, ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, brukere, pårørende, pasientorganisasjoner, bedrifter, FoU-miljø, virkemiddelaktører og andre interesserte.

Program

09:00 – 09:10

KUNSTNERISK INNSLAG, Are Hembre

Are Hembre er født i 1992 og er i dag bosatt utenfor Trondheim. Are startet sin sangkarriere tidlig og har sunget på utallige oppsetninger, konserter og andre arrangementer i Norge og internasjonalt. I samarbeid med Royal Music Production settes det årlig opp store produksjoner, - og det som har blitt Ares hjertebarn er konserten i den nedlagte kobbergruva på Løkken Verk i Trøndelag. Gammelgruva er arbeidets og slitets katedral og framstår som Norges mest enestående konsertarena der den åpner seg to kilometer inn i det mørke og tunge berget.

09:10 – 09:30

SAMMEN SKAPER VI EN INNOVATIV HELSE- OG OMSORGSTJENESTE, Statssekretær Anne Grethe Erlandsen, Helse- og omsorgsdepartementet

For at helse- og omsorgstjenesten skal være bærekraftig må vi løse oppgavene annerledes enn vi gjør i dag og ta i bruk nye og nyttige produkter og tjenester. Det er vi ikke gode nok på i dag. Vi må bli flinkere til å se hverandres styrker og hvordan vi kan trekke veksler på hverandre. Pasienten og brukeren er viktige endringsagenter, og fremtidens tjenester må skapes sammen med dem. I den nettbaserte veiviseren for forbedrings- og innovasjonsarbeid i helse- og omsorgssektoren lansert i høst og utarbeidet av Helsedirektoratet, gis en beskrivelse av hvordan dette kan skje. Vi har en forskningsintensiv, internasjonalt orientert helsenæring i Norge, med et stort uutnyttet potensial. Helsenæringen er en næring som kan gi dobbel gevinst, ved at de fremskrittene som gjøres bidrar til høyere velferd og bedre helse, samtidig som den skaper verdier og nye arbeidsplasser. I høst starter vi i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet arbeidet med en stortingsmelding om helsenæringen. Sammen kan vi møte fremtidens utfordringer.

09:30 - 10:00

DELIVERING ON PEOPLE'S NEEDS AND DREAMS THROUGH DESIGN IN HEALTH AND CARE, Elizabeth B.-N. Sanders, Associate Professor, The Ohio State University,

This talk will address four key questions with regards to co-creative innovation in health care design and delivery. The answers will be discussed using examples from a range of projects. Who are the stakeholders that we should include in co-creation? When in the design and development process do co-creation take place? When in the process is co-creation most effective? How can co-creative innovation be accomplished? What are some of the biggest challenges? Why is it important to innovate for health care with a co-creative mindset?

10:00 - 10:30

DEN VERDILØSE PASIENTEN, Ingeborg Senneset, tidligere pasient, journalist i Aftenposten.

Helseministeren har vært opptatt av at brukernes erfaringer og synspunkter skal legges til grunn for beslutninger om utvikling av helsetjenesten. «Brukerens» realitet kan oppfattes ganske annerledes. Ingeborg Senneset fikk spiseforstyrrelser og OCD i barneskolealder, og hun ble dødelig syk i tyveårene. I til sammen tre år var hun inneliggende pasient ved tre ulike institusjoner, før hun ble endelig utskrevet sommeren 2012. I dag er Senneset journalist i Aftenposten, styremedlem i Norsk PEN og meddommer i Oslo tingrett. Hun er også utdannet sykepleier, foredragsholder, og tidligere blogger og redaktør. Boken «Anorektisk» ble utgitt på Cappelen Damm i april 2017 til strålende kritikker.

10:30-11:10

HELSELEDERNE HAR ORDET - FRA FORVALTNINGS- TIL INNOVASJONSKULTUR, Kirsti Helen Blomli, sektorleder for helse og omsorg, Nordreisa kommune, Runa Heimstad, fagdirektør, St. Olavs hospital HF

Utfordringene står i kø hos oss! Vi får flere brukere/pasienter, forventningene til tjenestene øker, tilgang på helsepersonell blir en knapphetsfaktor og budsjettene må holdes. Å fortsette som vi gjør i dag, er ikke bærekraftig. Kommuner og helseforetak må tenke nytt rundt organisering, samhandling og muliggjørende teknologi for å kunne tilby en god og trygg helsetjeneste til alle, uansett hvem og hvor de bor – "pasientens helsetjeneste". Innovasjon blir et viktig verktøy for oss! MEN hvordan får vi dette til? Hvem må vi ha med på laget? Hvordan klarer vi å endre våre organisasjoner og realisere gevinstpotensialet? Helselederne deler sine tanker om dette.

11:10-11:40

PAUSE

11:40 -12:10

HVEM ER EKSPERT PÅ HVA? Carol Tishelman, RN, PhD, professor i innovativ pleie og omsorg, Karolinska Institutet, MMC/Innovativ vård

Hvem er ekspert på meg – jeg eller den profesjonelle behandleren? Begge perspektiv er nødvendige, men på ulike måter, svarer prof. Tishelman som har fått et donasjons-professorat i innovativ pleie og omsorg i Sverige. Kongstanken er at den profesjonelle ekspertisen representerer en del av sannheten, pasientens egne erfaringer en annen.

12:10 – 12:30

FRA EFFEKTIVE SYSTEMER TIL HØYPRODUKTIVE INNBYGGERE, Lavrans Løvlie, partner, Livework

Tallenes tale: Det norske helsesystemet vil bryte sammen hvis vi ikke leverer mer for mindre. Heldigvis finnes det løsning. Framtidens virkelig store gevinster i helsevesenet ligger ikke i mer avansert behandling, men i hvordan vi kan levere tjenester mer effektivt. Løsningen ligger i å utløse den enorme verdi som ligger i å få hver enkelt innbygger til å bruke samfunnets ressurser bedre enn i dag. Utfordringen handler om å skape rom i helsetjenestene til å nyskape i tett samarbeid med brukerne. Gjør vi dette riktig, vil vi som innbyggere oppleve et åpnere helsesystem, samtidig som besparelser vil bli betydelige.

12:30 – 12:50

OFFENTLIG PRIVAT INNOVASJON = DEN NYE NORMALEN? Mona Skaret, direktør (med ansvar for vekstbedrifter og klynger), Innovasjon Norge

Mona Skaret er ansvarlig for Innovasjon Norges satsing på offentlig-privat innovasjon. Hun sier at velferdsstaten er under press. Radikal innovasjon er nødvendig, både i kommuner og sykehus. Men slipper vi til utfordrerne? Hvordan samarbeider vi i offentlig sektor med bedrifter, brukere og ansatte som har innovative løsninger og et helt annet tankesett? Innovasjonstalen 2017 handlet om offentlig privat innovasjon. Finn ut hvorfor på www.drømmeløftet.no

12:50 – 13:10

HVORDAN KOMMER VI BORT FRA NORGES TEKNOLOGIFORHERLIGELSE? Anna Kirah, designantropolog, Halogen AS

Med stadig flere utfordringer og stadig endringer i vårt samfunn er det skremmende å se at vi har skylappene på når vi søker løsninger til våre utfordringer. Teknologi har aldri vært en løsning i seg selv, men teknologi muliggjør at vi kan løse våre utfordringer når vi stiller riktige spørsmål og lytter til svarene. Det hjelper ikke å finne ut hva teknologi kan gjøre for oss men vi må skape tjenester og produkter som er meningsfulle, relevante, nyttige og ikke minst, kostnadsbesparende på lang sikt. Klarer vi dette?

13:10 – 13:30

KUNSTNERISK INNSLAG, Helga Farestveit

Helga Farestveit har gjennom oppveksten i Sogndal vært svært aktiv i kulturlivet, og hun har tross sin unge alder etter hvert opparbeidet seg bred erfaring både som allsidig sanger og skuespiller. Hun studerer klassisk sang ved musikkonservatoriet i Kristiansand, men behersker mange sjangre. Ord som overraskende, variert, energisk og originalt er blitt brukt for å beskrive hennes opptredener.

13:30 – 14:30

LUNSJ

14:30 – 14:50

HELSEPERSONELL OG TEKNOLOGER SAMMEN PÅ OPERASJONSSTUA - NYE VERKTØY FOR BEDRE DIAGNOSTIKK AV LUNGEKREFT, Håkon Olav Leira, overlege, St.Olavs hospital, Thomas Langø, sjefsforsker, SINTEF

I mange år har lungeleger ved St. Olavs hospital arbeidet tett med forskere ved SINTEF for å utvikle ny teknologi for bedre diagnostikk i bronkoskopi. Det startet ved et tilfeldig møte mellom ingeniør og lege, vokste videre gjennom felles interesse om å løse et klinisk problem, og i dag har forskningsgruppen flere nasjonale og internasjonale prosjekter, også i samarbeid med norsk industri.

14:50– 15:10

"NO ISOLATION: KAMPEN MOT SOSIAL ISOLASJON OG ENSOMHET", Kristin Dolve Larsen, ambassadør og prosjektleder, No Isolation

No Isolation har som mål at ingen skal leve ufrivillig i sosial isolasjon og ensomhet. Derfor skreddersyr de kommunikasjonsløsninger for å bringe folk sammen. Første produkt er roboten AV1 som hjelper barn og unge med langtidssykdom med å delta på skolen og holde kontakt med sine venner i sykdomsperioden. Vi får høre den spennende historien om hvorfor og hvordan AV1 ble til og om fremtidsplanene for bedriften. Med lang erfaring innen frivillig ungdomsarbeid og et brennende engasjement for barn og unge, har Dolve et stort personlig engasjement for å hjelpe langtidssyke barn og unge ut av sosial isolasjon og ensomhet. Tidligere har Dolve vært aktuell som teamleder i Young Sustainable Impact og Futurew Leaders Global.

15:10 – 15:30

NY SYKEHUSSENG KAN BLI STARTEN PÅ ET NYTT NORSK INDUSTRIEVENTYR, Kjell Are Furnes, CEO, Ably Medical

Behandling og forebygging av liggesår tar ca 4 % av et lands helsebudsjett, viser en britisk studie. Fall fra sykehussenger koster pasienter livet, og samfunnet store summer, viser tall fra Norsk Pasientskadeerstatning. SSB anslår at helse- og omsorgssektoren bare i Norge vil ha behov for flere titusen ansatte i årene som kommer. Kan du ta patent på en sykehusseng som løser disse utfordringene, har du sannsynligvis skutt gullfuglen. I så fall kan gründerne bak selskapet Ably Medical i Ålesund glede seg.

15:30 – 15:50

EN IDÉ FRA BESTEFAR TIL ET VERKTØY FOR SYKEHJEM, Johanne Vikaas, gründer og daglig leder, MinMemoria AS

Hva skjer egentlig når bestefar flytter på sykehjem? Når det er masse ukjente folk rundt som ikke kjenner ham, vet hva han har gjort i livet, hvem familien hans er eller hva han liker eller ikke liker? Hvordan kan teknologi hjelpe helsepersonell med å bli kjent med personen, bygge en god relasjon, og tilrettelegge for meningsfylte samtaler og aktiviteter i hverdagen? Dette ble starten på Memoria som i dag har brukere i mer enn 50 kommuner.

15:50 – 16:20

PAUSE

16:20 – 16:50

DIGITALISERINGEN OCH FRAMTIDENS SJUKVÅRD, Bo Dahlbom, professor vid IT-universitetet Gøteborg

Digitaliseringen förändrar samhälle och näringsliv. Snabb teknisk utveckling, sociala medier, delningsekonomi, internet of things, big data, nya aktörer, nya affärsmodeller. Vi kan se fram emot en värld med självstyrande bilar, robotar i äldrevården, automatiserad administration, digitala assistenter och allt intelligentare verktyg. Men vad innebär digitaliseringen för sjukvården? Hur fort går förändringen och hur omfattande blir den? Bo Dahlbom är en känd debattör och föreläsare om digitaliseringens betydelse för näringsliv och samhälle. Han är professor vid IT-universitetet i Göteborg, forskningschef vid Sustainable Innovation, styrelseordförande i Aktivering, ledamot av Kungliga Ingenjörsveten-skapsakademien, och mångårig rådgivare till svenska regeringar i IT-politiska frågor.

16:50 – 17:00

AVSLUTNING

Etter konferansen blir det Tapas og hyggelig samvær