Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Ved forespørsel om prosessveiledning får dere raskt svar. Prosjekter som skjer i skjæringspunktet mellom kommuner og sykehus har høyest prioritet innenfor InnoMeds rammer. Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn enkel søknad om prosessveiledning.

 

Våre innovasjonsrådgivere

Image
Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg.

Kontakt

 • 20 års erfaring som rådgiver og prosessveileder
 • Utstrakt erfaring med tjenesteinnovasjon innen helse og omsorg i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia
 • Dyktig på endringsarbeid og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
 • Ledet utviklingen av sentrale innovasjonsverktøy fra KS og Helsedirektoratet
 • Har bredt nettverk og kan trekke inn ressurspersoner på ulike nivåer i kommuner, helseforetak og staten

 

Image
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs.

Kontakt 

 • Ergoterapeut med videre utdanning innen tjenestedesign, prosjektledelse og rådgivning
 • Har jobbet i velferdsteknologiprosjekter i Trondheim kommune, blant annet medisinsk avstandsoppfølging
 • Erfaren på å etablere samarbeid på tvers av helse- og omsorgstjenester, og med leverandører
 • Dyp kompetanse om kommunale tjenester og god erfaring med kulturbygging i organisasjonen

 

Image
Trude J.Arntsen

Trude J. Arntsen.

Kontakt

 • Erfaren rådgiver innen tjenestedesign og systemisk design, kommunikasjon og bruk av teknologi
 • Har siden 2003 jobbet med å utvikle kommunikasjon og gode brukeropplevelser i ulike kanaler og formatter
 • Har over lengre periode jobbet med Malvik kommune hvor hun bisto med å utvikle nye prosesser for å fremme innovasjon og god kommunikasjon, og steppet inn som prosjekt- og prosessleder

 

Image
Jens Lien

Jens Lien

 • 25 års erfaring fra innovasjons- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor
 • Utdannet sivilingeniør, og har hatt roller som virksomhetsarkitekt, løsning- og systemarkitekt, teamleder og rådgiver
 • Har vært sentral i flere store anskaffelser innen helse og offentlig sektor og har bred erfaring med spesifikasjon, utvikling og leveranse av avanserte og virksomhetskritiske systemer innen helse-IT
 • Dyktig på å drive innovasjon/design-, arkitektur- og integrasjonsprosesser i kundeprosjekter

 

Image
Marie Hartmann

Marie Hartmann

 • 15 års erfaring med interaksjons- og tjenestedesign, design research og strategi
 • Dyktig rådgiver innen brukerdrevne designprosesser
 • Har bidratt til å sette brukeren i fokus og utvikle gode tjenesteforløp i flere store og komplekse prosjekter
 • I 2013 var hun prosjektleder for ”Hvis pasienten fikk bestemme”, et tjenestedesignprosjekt som reduserte ventetiden for brystkreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus med 90%

 

Image
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

 • 15 års erfaring som rådgiver innen tjenestedesign og prosessutvikling/ -veiledning, innovasjon, endringsledelse, gevinstrealisering, digitalisering, konseptutvikling og kommunikasjonsrådgivning
 • Kjernekompetanse i kommunikasjon, kunnskapsdeling og koordinering av informasjon ut til ulike interessenter
 • Lang erfaring med å fasilitere workshops og gjennomføre prosessveiledning

 

Image
Robert Hogvall

Robert Högvall

 • Tidligere sykepleier innen intensivsykepleie fra Ullevål sykehus
 • Sterk teknologibakgrunn og praktisk erfaring med å implementere en av verdens ledende løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • Har siden 2018 jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og i Helsedirektoratets pilot for medisinsk avstandsoppfølging

 

Image
Silje Svadberg

Silje Svadberg

 • Økonom med solid erfaring innen tjenesteinnovasjon, endring og digitalisering i offentlig sektor
 • Har jobbet både som prosjektleder og rådgiver i prosjekter i spesialist- og primærhelsetjenesten
 • Gir støtte til å etablere nye strategier, organisasjonsmodeller og prosesser, gjennomføre komplekse analyser og utredninger, sikre gevinstrealisering og kulturendring

 

Image
Laura Kleiven

Laura Kleiven

 • Veileder i tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering i helse- og omsorgssektoren
 • Har erfaring som prosjektleder og rådgiver i prosjekter som omhandler digital hjemmeoppfølging
 • Gir støtte til å kartlegge utfordringer og behov, utarbeide tjenesteforløp, designe nye roller og ansvar, samt utarbeide måleindikatorer og oppfølgingsstrukturer for måling av effekter
 • Dyktig på å bistå med forankring og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten

 

Image
Signe Jerving

Signe Jerving

 • Tidligere sykepleier med erfaring fra blant annet kommunal legevakt og sykehus
 • Har tatt videreutdanning i helsefremmede arbeid og skrev masteroppgave om digital hjemmeoppfølging
 • Støtter som rådgiver i digitaliserings- og endringsprosesser, og har god erfaring med konseptutvikling og innsiktsarbeid, kartlegging av barrierer og behov i helsesektoren
 • Bistår blant annet Helse Vest med utvikling av pasientforløp for digital hjerterehabilitering

 

Les mer om InnoMeds oppgave, mandat og styrende organer.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar