Akutt- og utredningssenger ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Universitetssykehuset Nord-Norge bygger et nytt sykehus i Narvik (Nye UNN Narvik).

Innflyttingen er planlagt til september 2024. Sykehuset skal etablere felles akutt- og utredningssenger for pasienter med akutte, sammensatte og uavklarte tilstander innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette prosjektet er et delprosjekt i arbeidet med etableringen av sykehuset. Narvik sykehus, helsehus og legevakt i Narvik kommune skal samlokaliseres og samdrifte dette tilbudet. 

Målsetningene for prosjektet er:

  • Utvikle helhetlige pasientforløp og skape bedre samhandling gjennom felles akuttsenger og et styrket somatisk tilbud.
  • Sørge for at fagmiljøene psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og somatikk tar helhetlig ansvar for pasienter med akutte, sammensatte og uavklarte tilstander.
  • Tydeliggjøre de ulike fagområdenes anvsvar og arbeidsoppgaver.
  • Etablere en kultur preget av god samordning av tjenester på tvers av fagområder og organisatoriske skillelinjer.

Dette prosjektet er nyskapende i form av felles samarbeid mellom kommune og helseforetak for å drifte akutt- og utredningsenger for pasienter med psykisk helseproblematikk og ruslidelser. 

Prosjektet har tidligere fått prosesstøtte fra InnoMed til innsiktsarbeid og behovskartlegging. Nå skal prosjektet i gang med detaljering av forløp med tydelig rolle- og ansvarsfordeling mellom involverte aktører (som inkluderer fastlege og KAD), samt utarbeidelse av retningslinjer/kriterier for bruk av utredningssengene. InnoMed skal bistå i dette med veiledning på tjenesteforløp og rolle/ansvarsfordelinger.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar