Aktsam Webbilde
Annet

Akuttmedisinsk samhandling - AKTSAM

Organisering og dagens tjenestemodeller for samhandling, roller, ansvar/oppgaver og informasjonsflyt mellom Helsehuset IKS som en del av den akuttmedisinske kjede

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS

Behov

Bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste i den akuttmedisinske samhandlingskjeden

Resultat

Forprosjektet er i en planleggings- og oppstartsfase, men forprosjektets mål er å utrede organisering og IKT løsninger som muliggjør sømløs pasientflyt, informasjonsflyt og samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste i den akuttmedisinske samhandlingskjeden.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Prosjektsammendrag

Helsehuset – Indre Østfold Medisinske Kompetansesenter IKS skal i dette forprosjektet utrede nye samhandlingsmodeller både internt og mot Sykehuset Østfold (SØ), samt teknologiløsninger som kan understøtte helhetlige akuttmedisinske tjenester ved Helsehuset IKS. 

Pasientsikkerhet skal settes i fokus med økt samhandling, informasjonsdeling og optimalisering av ressursbruk. Forprosjektet skal resultere i kunnskap som er nødvendig for videre utvikling av Helsehuset IKS sine tjenester og i samhandlingen med spesialisthelsetjenesten: hvilke muligheter som ligger i felles informasjonsløsninger for utveksling av pasientinformasjon, oversikt over kapasitet og ressurser, samt felles system for varsling og informasjon i beredskapssituasjoner. 

En viktig del av arbeidet fremover er å etablere, eventuelt forbedre, eksisterende arbeidsprosesser og verktøystøtte som ivaretar pasientsikkerhet og informasjonsflyt mellom spesialisttjenesten og de kommunale akuttmedisinske tjenestene. Som del av arbeidet må det blant annet utvikles tydelige samarbeidsavtaler og omforente beredskapsplaner for den akuttmedisinske kjede. 

I følge NOU 2015:17, skaper delingen av ansvaret for akuttmedisinske tjenester mellom to forvaltningsnivåer utfordringer. Det påpekes at gode og effektive tjenester forutsetter ny teknologi, slagkraftige organisasjoner og personell med tilstrekkelig øvelse og erfaring. Dette kan være utfordrende i små enheter med et lite befolkningsgrunnlag.