Alfred Logo
Behandling

Alfred Surgery, støttesystem for brokkirurgi

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Helse Nord, UNN Harstad, Alfred Surgery AS

Behov

Kvalitetssikring og kunnskapsbase for kirurgiske utfordringer

Resultat

Prosjektet har fått innvilget 3,3 millioner fra Innovasjon Norge, 1 Million fra Helse-Nords innovasjonsavdeling, og 1,5 million fra privatkaptial for å realisere en prototype ila 2019.

"Bridging the gap between what we know and what we do"

Prosjektsammendrag

Det mangler en kunnskapsbase for kirurgiske feil/utfordringer som gjør at kirurger kan lære av hverandre og på tvers av sykehus og avdelinger. Med bakgrunn i erfaringer fra luftfart skal det utvikles en kunnskapsbase for kirurger som understøtter kunnskapsbasert praksis og læring.

Systemet skal ivareta læring av egne og andres feil på tvers av avdelinger og sykehus, og det skal også sikre at ny kunnskap tas i bruk. Systemet vil presentere etablerte retningslinjer for de forskjellige kirurgiske inngrep, og det vil understøttes av videomateriale og beskrivelse av feil og utfordringer andre kirurger har erfart.


Det er etablert et OFU prosjekt mellom UNN Harstad og bedriften Alfred Surgey AS. UNN Harstad vil bidra med arbeidstid og kompetanse inn i prosjektet. Prosjektet har tidligere fått forprosjektmidler fra InnoMed og innovasjonsmidler fra Helse-Nord.