Ungdom Og Overvekt Vanskelige Valg Bw 01
Behandling

Barn og overvekt - verktøy for begeistring

Overvekt hos barn og unge er et økende problem i Norge og i resten av verden. I Norge er i følge Helsedirektoratet mellom 15 og 20 % av alle barn overvektige. I dette InnoMed forprosjektet jobber vi med å undersøke hva som kan motivere barn til å få til en varig kostholdsendring. Det skal utvikles konsepter på verktøy som kan følge barnet gjennom behandlingen av fedme og overvekt på sykehuset og i kommunen.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital, Overhalla kommune

Behov

Nye metoder for bedre og mer effektiv fedmebehandling av barn og unge. Samhandling på tvers av helsetjenestene.

Resultat

Prosjektet har resultert i flere hovedprosjektsøknader, som går på bruk av IKT i behandling av overvekt og fedme.

Nina

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Nina Vanvik Hansen

SINTEF Digital

Nina.V.Hansen@sintef.no
(+47) 452 76 105

Det er utfordrende å få til egenmotivasjon hos ungdommene, at de selv har eierskap

— Helsepersonell ved Fedmepoliklinikken

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

Overvekt hos barn og unge er et økende problem i Norge og i resten av verden. I Norge er i følge Helsedirektoratet mellom 15 og 20 % av alle barn overvektige. I dette InnoMed forprosjektet jobber vi sammen med Regionalt Senter for Sykelig Overvekt (RSSO) ved St. Olavs hospital og Overhalla kommune. 

Vi har avgrenset utvalgte til ungdomsskolealder. Vi har intervjuet helsepersonell, ungdom og foresatte både i Overhalla kommune, helsepersonell ved St. Olavs hospital og hatt en workshop med ungdom og foreldre. 

Funn fra behovskartleggingen er for eksempel at helsepersonell i primærhelsetjenesten opplever at det er et gap mellom pasientens behov og helsepersonell sin evne (tid og ressurser) til å levere. Fysiske avstander oppleves av helsepersonell i kommunene som et hinder for å få til et godt tilbud for ungdom med overvektsproblematikk. En av årsakene til overvekt og fedme er at det spises for store porsjoner. Ungdom opplever det demotiverende at familie maser for å få til endringer. Oppfølging fra noen som ikke er i familien oppleves som mer positivt. Selvbilde og selvtillitt er viktige faktorer som det bør jobbes med. Helsepersonell på sykehus opplever at det ofte er ytre faktorer som for eksempel livshendelser, som fører til at ungdommen bestemmer seg og at de lykkes.

 Prosjektet har ført til flere hovedprosjektinitiativer og det jobbes fortsatt med videreføring (2017).

Forprosjektrapport Barn Og Overvekt