Digital hjemmeoppfølging i Vestland

Kommunene i Vestland og helseforetakene i regionen samarbeider om å innføre digital hjemmeoppfølging.

Prosjektet skal gjennomføre første fase av en handlingsplan som strekker seg over fem år, der målet er at alle kommunene og sykehusene i regionen gradvis innfører digital hjemmeoppfølging. I alt er 33 kommuner med i prosjektet med Sunnfjord kommune som vertskommune og prosjekteier. Flere av kommunene i Vestland deltar i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram og har gode erfaringer med tjenesteinnovasjon, og dokumenterte gevinster fra velferdsteknologi. I tillegg er Stad kommune en av pilotkommunene i den nasjonale utprøvingen av digital hjemmeoppfølging.

Vestland ønsker å spre innføring av digital hjemmeoppfølging i regionen, med sterkt fokus på god samhandling mellom kommuner, fastleger og sykehus fra start. Det er derfor lagt vekt på samarbeid og forankring i første fase, samt avklaring av behov på tvers av aktørene. InnoMed støtter prosjektet gjennom prosessveiledning og erfaringsdeling i utvikling av tjenester for digital hjemmeoppfølging. I prosjektperioden vil det blant annet arrangeres workshops og arbeidsmøter for å sikre kompetanseoverføring om tjenesteinnovasjon og innføring av digital hjemmeoppfølging.

InnoMed bistår med følgende:

  • Veilede i kartlegging av behov og identifisering av målgrupper. Det er gjennomført 2 workshops med dette som tema hvor arbeidsgruppen sammen har kartlagt behov og identifisert relevante målgrupper for digital hjemmeoppfølging.
  • Bistå med å spre informasjon og kunnskap om pågående prosjekter i Helse Vest og andre regioner. InnoMed har koblet på to prosjekter innenfor digital hjemmeoppfølging som omhandler rehabilitering for lungepasienter og rehabilitering for hjertesviktpasienter. I hvert arbeidsmøte inviteres deltagere fra andre digitale prosjekter inn til å spre sin kunnskap og erfaringer.
  • Tydeliggjøre inklusjonskriterier og ansvarsfordeling mellom aktørene. Det skal i høst arrangeres nye workshops hvor man skal se på organiseringen av tjenesten og inklusjonskriterier.
  • Støtte prosjektgruppen i utvikling av tjenesteforløp og dokumentere gevinster. Etter hvert som organisering og teknologi er besluttet, skal det lages tjenesteforløp som skal prøves ut og justeres etter hvert som det høstes erfaringer fra utprøvingen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar