Digital hjemmeoppfølging og observasjonsrom på Frøya

Frøya kommune etablerer et observasjonsrom for å forbedre digital samhandling og beslutningsstøtte mellom sykehus og kommunehelsetjenester. Observasjonsrommet blir en del av et nytt helse- og omsorgssenter i kommunen, og skal ferdigstilles i 2021.

Observasjonsrommet skal legge til rette for digital hjemmeoppfølging, redusere transportkostnader og unngå lang reisevei for pasienter. Tjenestene skal også bidra til å skape helhetlige og koordinerte tjenester for brukeren i overgangen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, samt forbedre digital samhandling og beslutningsstøtte mellom sykehus og kommunehelsetjenester.

Frøya kommune skal utarbeide tjenesteforløp for ulike brukergrupper for å utforske hvordan observasjonsrommet kan bidra til effektiv digital samhandling og tjenesteytelse. Det er viktig for Frøya å involvere andre aktører i utviklingen av tjenestetilbudet. Aktuelle aktører fra kommunen, St. Olavs hospital og fastleger i kommunen skal involveres i arbeidet med å etablere nye tjenesteforløp.

InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning og kompetanseoverføring i tjenestedesign for prosjektgruppen og involverte aktører.


InnoMed bistår på følgende måter:

  • Veilede om tjenesteinnovasjonsmetodikk.
  • Veilede om innsiktsarbeid, aktør- og interessentanalyse og intervjuhåndtering.
  • Støtte med å analysere innsikt og hvordan bruke det på en god måte.
  • Støtte prosjektgruppen med å videreutvikle tjenesteforløp.

 

I prosjektet så langt har InnoMed bistått prosjektgruppen med å gjøre problemstillinger ved nå-situasjon konkrete ved hjelp av scenario/ situasjonsbeskrivelser. Det har også blitt utarbeidet interessentanalyser og spissing av målgrupper for videre arbeid. I videre arbeid vil InnoMed være en støtte i gjennomføring av brukerintervju og analyse av disse, samt kommunikasjonsarbeid og forankring i prosjektet.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar