F130
Forebygging

DRIVKRAFT

Hvordan utvikle et sektorovergripende verktøy som skal samhandle i forebygging av skader ute i kommuner og i hjem?

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Skadeforebyggende Forum

Behov

Videreutvikling av metodikk for å forebygge personskader i lokalsamfunn. Sektorovergripende samhandling innen folkehelse

Resultat

Pågående forprosjekt

Skadestatestikken viser at årlig må 550 000 personer få medisinsk hjelp som følge av ulykke. Hver time blir det registrert et nytt hoftebrudd og det er et stort potensiale å forebygge mer.

Prosjektsammendrag

Skadebyggende forum (Skafor) bygger prosjektideen DRIVKRAFT på en eksisterende, etterspurt metodikk, og et etablert nettverk for å forebygge personskader gjennom Trygge lokalsamfunn (TL). Metodikken er i seg selv nyskapende, og kan videreutvikles som verktøy for sektorovergripende samhandling innen folkehelse – med en innovativ, digital verktøyportal for lokal planlegging, skadeforebygging og helsefremming. Helse- og omsorgsdepartementet har oppfordret Skafor til fremme utbredelsen av TL og oppmuntret til videreutvikling av metodikken. DRIVKRAFT er et svar på en todelt utfordring: Behovet for underliggende kunnskap – og behovet for å samle og dele kunnskapen som allerede finnes, i tillegg til løpende å styrke kunnskapsgrunnlaget ikke minst med å forbedrede lokale skadedata.

DRIVKRAFT er tenkt som et digitalt verktøy som skal bidra med kunnskap for å effektivisere planprosesser og anspore til forebyggingsinnsats. Dette forprosjektet skal legge grunnlaget for det digitale verktøyet som skal utvikles i et påfølgende hovedprosjekt.