Youcandoit
Behandling

Egenmestring i behandling av fedme - Pasienten som aktiv deltaker

Hvordan kan pasienter med fedme og overvekt styrkes til å ta mer ansvar og kontroll i egen behandling, og dermed få bedre effekt av behandlingen på lang sikt?

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital

Behov

Økt egenmestring i behandling av fedme

Resultat

Det jobbes med videreføring av prosjektet gjennom ulike utlysninger på innvoasjonsmidler, gjennom blant annet forskningsrådet.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

"Dere kan pakke på meg hva som helst av verktøy, men om jeg ikke er der selv, så har det ingen betydning"

— Pasient på Fedmepoliklinikken

Prosjektsammendrag

Overvekt og fedme er et økende problem i Norge og resten av verden, og utgiftene for samfunnet knyttet til overvekt er store. Spesialister opplever at fedmepasienter ofte har liten innsikt i egen sykdom og helse, og mener at man kan oppnå bedre effekt av behandlingstilbud dersom pasientene har mer kunnskap. Videre er egenmestring svært viktig i behandlingen av fedme, og helsepersonell og ledere ved St. Olavs hospital opplever at det er potensiale for å støtte enda bedre opp om egenmestring i behandlingsopplegget. Dette kan føre til at flere oppnår god effekt av behandling med varige endringer av levevaner, noe som kan redusere behovet for tjenester. Målet med prosjektet er å videreutvikle de eksisterende tjenestene slik at pasienten er bedre i stand til å mestre sin situasjon. 

Noen av funnene vi kom frem til var at det kanskje ikke er mangel på informasjon, men at folk har manglende evne til å omsette kunnskap til handling. Mange har også ofte urealistiske forventninger til behandlingen. De som lykkes er de som har gode forhold rundt seg i livet, ingen nevneverdige psykiske plager, evne til å tilegne seg kunnskap og selv har valgt å komme til behandling. 

Prosjektet har ført til flere hovedprosjektinitiativer mot Forskningsrådet, men har foreløpig (2017) ikke gitt uttelling i form av finansiering.


110 Egenmestring I Behandling Av Fedme