F124
Rehabilitering

Egenoppfølging etter rehabiliteringsopphold

Tilrettelagte treningsprogram har vist gode effekter for bl.a. pasienter med Parkinsons, men hvordan opprettholde trening etter opphold i rehabiliteringsinstitusjon?

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Reko AS v/Kastvollen Rehabiliteringssenter AS

Behov

Egenoppfølging etter og mellom rehabiliteringsopphold

Resultat

Forprosjektet er ikke avsluttet

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Prosjektsammendrag

Det er for lengst dokumentert at fysisk trening for Parkinson-pasienter kan forbedre yteevne og muligheten til å mestre daglige aktiviteter. Det har også i perioden 2009 – 2013 vært forsket på effektene av rehabiliteringsprogrammet som Kastvollen Rehabiliteringssenter tilbyr sine pasienter, og forskningen dokumenterer signifikante, positive resultater. Effektene for pasientene forventes å ha vært enda bedre dersom pasientene hadde klart å vedlikeholde treningen etter rehabiliteringsoppholdet, noe de ser ut til å ha betydelige utfordringer med å greie. 

Kastvollen Rehabiliteringssenter ønsker gjennom dette forprosjektet å få en bedre forståelse av hva som forårsaker dette og kartlegge løsninger og mulige tiltak, samt skissere nye løsningskonsept som kan styrke pasientene til egenoppfølging av treningen etter rehabiliteringsoppholdet. I forprosjektet er Parkinson-pasienter benyttet som case, men løsningene som man ønsker å legge et godt grunnlag for å utvikle gjennom forprosjektet, skal være mest mulig generiske slik at de kan tilpasses og implementeres for andre pasientgrupper. Dermed kan forprosjektet få meget stor betydning. 

En forstudie viser at det her både er store muligheter for å tilpasse og implementere løsninger som allerede finnes internasjonalt og for å utvikle helt nye løsninger med kommersielt potensial.