F108
Forebygging

Forebygging av fallskader

Hvordan kan man forebygge fallskader blandt pasienter innlagt for rehabilitering på sykehus?

Status

Forprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF

Behov

Forebygging av fallskader

Resultat

Forprosjektet er videreført til hovedprosjektet "Forebygging av fallskader" (se relatert innhold).

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Sunnaas sykehus HF behandler hvert år drøyt 2.500 inneliggende pasienter. Helseforetaket har gjennom årene arbeidet målrettet med tiltak for å redusere fall, en innsats som er ytterligere styrket som del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Til tross for stor innsats, faller fortsatt enkelte pasienter i løpet av oppholdet på Sunnaas, om lag 70 pr. år. Mennesker innlagt for rehabilitering er ofte ekstra utsatt for fall, fordi en har som mål å bli mest mulig selvhjulpen i hverdagslige aktiviteter – enten disse foregår ved bruk av rullestol eller ikke. Nedsatt muskelstyrke, leddbevegelighet, kognitive vanskeligheter, redusert balanse og sansetap er alle eksempler på forhold som kan øke risikoen for fall. 

Dagens opplæring av personalet foregår forholdsvis sjelden og til dels usystematisk på tvers av seksjonene på sykehuset. For nyansatte kan det gå lang tid før den årlige opplæringen om fallrisiko og forebygging skjer. En opplæringsløsning der alle følger det samme opplæringsprogrammet, og skal ta i bruk den samme kunnskapen, vil derfor være et vesentlig kvalitetssikringstiltak for sykehuset. 

Sunnaas sykehus HF ønsker gjennom forprosjekt ”Forebygging av fallskader – spillteknologi og simulering som mulig læringsplattform” å kunne utforske muligheten til å benytte simuleringsbasert trening for å øke kvaliteten både på opplæringen av personalet og på gjennomføringsgraden av opplæringen. Videre ønsker prosjektet å kunne bidra til at den faktiske, målbare effekten opplæringen har på organisasjonens nøkkeltall for fall, fallskader og fallskadeforebygging blir påvist og verifisert. 

Målet for forprosjektet er å kartlegge behov og mulighet for realisering av ovennevnte prosjekt, samt utvikle en Proof of Concept prototype som verifiserer det beskrevne mulighetsrommet.

108 Forebygging Av Fallskader Endelig