Forebygging Av Fallskader Web
Forebygging

Hovedprosjekt - Forebygging av fallskader

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. Hvordan kan man forebygge fallskader blandt pasienter innlagt for rehabilitering på sykehus?

Status

Hovedprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Sunnaas Sykehus HF, Attensi AS

Behov

Opplæring av helsepersonell og forebygging av fallskader

Resultat

Løsningen er utviklet av Attensi AS

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Av 1346 fallhendelser som ble rapporter fra spesialisthelsetjenesten i 2014 førte 20 % til moderate skader, 8 % til betydelige skader og 1 % til død

— Kunnskapssenteret, 2015

Relaterte lenker

Attensi AS

Prosjektsammendrag

Fall er den vanligste årsaken til at eldre skader seg i og utenfor helseinstitusjoner. For eldre mennesker kan fall ha mange negative konsekvenser. Sunnaas sykehus HF behandler hvert år drøyt 2.500 inneliggende pasienter. Helseforetaket har de siste årene arbeidet målrettet med tiltak for å redusere fall, en innsats som ble ytterligere styrket som del av den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen. Til tross for stor innsats, faller fortsatt enkelte pasienter i løpet av oppholdet på Sunnaas.

I dag foregår mye av opplæring i form av tradisjonell klasseromsundervisning, statiske e-læringskurs og veiledning i klinikken. 

En opplæringsløsning der alle følger det samme opplæringsprogrammet, og tar i bruk den samme kunnskapen, vil være et vesentlig kvalitetssikringstiltak for Sunnaas sykehus HF og trolig andre helseinstitusjoner i Norge. Bedre opplæring og mer regelmessig trening av ansatte vil kunne redusere antall fall.

Trening av ansatte ved bruk av simuleringsteknologi kan gi bedre og mer realistisk trening, en kan øve på ting en ikke kan øve på i praksis (at pasienter faller), og fra andre områder vet en at denne type trening oppleves som mer motiverende.

Innovasjonen er derfor å utvikle et simuleringsspill sammen med Attensi hvor ansatte trenes regelmessig og med høy kvalitet på forebygging av fall hos pasienter.Det er utviklet en App der bruker kan teste sine faktakunnskaper om fall og fallforebygging. Appen skal være gøyal, motiverende og ta i bruk spillelementer.