F113B
Annet

IKT DokHelse

Gitt helsehjelp skal alltid dokumenteres i henhold til helselovgivningen. I kommunene blir svært lite dokumentert på grunn av uegnet/manglende teknologi og manglende rutiner og kultur for å prioritere dokumentasjon.

Status

Hovedprosjekt

År

2017

Prosjekteier

USH Troms (utviklingssenter for sykehjem i Troms)

Behov

Digitale systemer som gjør det enklere å dokumentere helsehjelp, samt andre funksjoner knyttet til journalføring i helse- og omsorg. 

Resultat

Det er enighet om at det er behov for løsninger som understøtter arbeidsflyten og gjøre det enklere å dokumentere gitt helsehjelp. Kommunene er imidlertid svært avhengig av dagens journalløsninger da de håndterer et bredt spekter av tjenester i kommunen.

USH Troms ønsker å jobbe videre med problemstillingen i videre forskning og utvikling.

Wenche Poppe

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Relatert innhold

"Krav eller rutiner for dokumentasjon? Vet ikke - spør ledelsen"

Prosjektsammendrag

Det er avdekket store utfordringer knyttet til dokumentasjon av gitt helsehjelp i dagens omsorgstjeneste.

Journalsystemene som benyttes er utviklet for å understøttet søknadsprosesser, saksbehandling og fakturering, og dekker et bredt spekter av funksjoner i tjenesten. Systemene er ikke videreutviklet i tilstrekkelig grad for å møte endringer i pasientgrunnlaget, tjenesteutvikling, understøtting av arbeidsprosesser og sentrale helsepersonellgruppers behov.

I prosjektet ble det gjennomført en kartlegging i 10 kommuner i Troms. Lite dokumenteres i elektronisk pasientjournal, og sidesystemer brukes i stor grad. Kartleggingen avdekker ingen mangler i den generelle digitale kompetansen hos de ansatte, men likevel stilles det få eller ingen krav fra de ansatte til systemet som verktøy. Svært mange flyter på en minimumsopplæring i systemet, og viser klare tegn til resignasjon i forhold til videreutvikling av programmet. Det påpekes at systemet er oppstykket og at det kreves mange klikk for å få utført selv de aller mest nødvendige oppgaver.

Det som savnes mest er muligheten for en total oversikt over planer og rapporter for hver enkelt pasient, samt en enkel og praktisk oversikt over pasientrettede oppgaver totalt på avdelingen.

Prosjektet kom frem til en behovsbeskrivelse i forhold til endringer og tillegg i elektroniske støttesystemer.

Veien videre etter dette har ikke vært enkel. Det må jobbes mer med å finne ut på hvilken måte man kan integrere dokumentasjonsoppgaven i daglig arbeidsflyt og det må finnes løsninger når dagens leverandører ikke prioriterer å tilpasse dagens løsninger til nye behov