F119
Hverdagsliv

NYBY - digital plattform for medborgerskap, "Airbnb" for helse, omsorg og frivillighet

Det teknologiske elementet innebærer utviklingen av en mobilapp for borgerne, og et moderatorboard / forvaltningsverktøy for kommunen, som gjør det mulig å koble sammen brukerbehov og tilbud om hjelp fra enkeltpersoner, organisasjoner eller etater, og som kan administreres av kommunen.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

NYBY AS

Behov

Skal koble sammen brukerbehov og tilbud om hjelp fra enkeltpersoner, organisasjoner eller etater, og som kan

administreres av kommunen + organisering

Resultat

Forprosjektet er i en planleggings -og oppstartsfase

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Det teknologiske elementet innebærer utviklingen av en mobilapp for borgerne, og et moderatorboard / forvaltningsverktøy for kommunen, som gjør det mulig å koble sammen brukerbehov og tilbud om hjelp fra enkeltpersoner, organisasjoner eller etater, og som kan administreres av kommunen.

Prosjektsammendrag

Dagens samfunnsutvikling med eldrebølge, økt omsorgsbehov og færre i arbeid understreker behovet for nytenking i måten dagens velferdstjenester organiseres på. Et større fokus på FoU innen helse og omsorg har bidratt til utviklingen av ny velferdsteknologi. Disse teknologiske løsningene har bidratt til å styrke selvmestring hos brukere og muliggjort en større fokus på hjemmebasert omsorg, med de positive produktivitetsgevinstene dette medfører. 

Det ligger et stort og fortsatt uutnyttet verdiskapingspotensial i å innovere omsorgstjenestenes relasjon til samspillet med familie og nærmiljø, det Morgendagens omsorg og Innovasjon i omsorg omtaler som ”næromsorg”. Ved å integrere sivilsamfunnsressurser i den offentlige tjenesteytingen er det mulig å endre organisering, ressursgrunnlaget, og brukernes rolle i kommunale sosiale tjenester radikalt. 

“Peer-to-peer”- teknologien (P2P) har vist seg helt uovertruffen hva gjelder å mobilisere og organisere ledige ressurser, og denne teknologien overføres i dette innovasjonsprosjektet til næromsorg, i tett samarbeid med norske kommuner. P2P gir brukerne mulighet til å ta en mer aktiv rolle i egen velferd, ved å kommunisere sine behov direkte til pårørende, naboer og frivillige og offentlige ansatte på samme plattform. En slik plattform kan også gi kommuner en kontinuerlig oppdatert oversikt over ledige lokale ressurser og hvordan de møter kommunale behov.