V72
Behandling

Prostatakreft – Trygg aktiv overvåkning

Stadig flere menn oppdager at de lever med lavrisiko prostatakreft. Aktiv overvåking anses som et godt alternativ for denne pasient-gruppen, men rutiner og informasjon om behandlingsformen trenger standardisering for å sikre gode og trygge pasientforløp, som helsetjenesten har kapasitet til å følge opp.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital

Behov

Sikre gode rutiner for pasientoppfølging
og unngå overbehandling av lavrisiko prostatakreft.

Resultat

Det ble utviklet et konseptforslag som innebærer standardiserte henvisninger og journalnotater, automatisk sending av PSA-verdier til spesialisthelsetjenesten, samt at pasienten selv får oversikt over egen PSA-utvikling på en mobilapplikasjon eller analogt PSA-kort. Prosjektet videreføres i HELSEVELsøknad.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Vi vet for lite om hvordan pasientene ivaretaes etter at de er blitt satt på aktiv overvåking for sin prostatakreft

— Helena Bertilsson, Ph.d., Urolog, St.Olavs Hospital

Relaterte lenker

Prosjektsammendrag

I 2013 fikk ca. 5000 menn diagnosen prostatakreft i Norge og prostatakreft er mannens vanligste form for kreft. Menn tester seg med blodprøven Prostata spesifikt antigen (PSA) i større grad enn tidligere, og som en følge av dette finner man i dag prostatakreft i et tidligere stadium og pasientgruppen prostatakreft med lav risiko for å utvikle behandlingstrengende kreft øker.

Stadig flere havner i gruppen aktiv overvåkning, der regelmessige kontroller er nødvendig for å sikre at pasienten kan få radikal behandling når og hvis sykdommen blir mer aggressiv.

I en klinisk studie med 450 pasienter på aktiv overvåkning viste det seg at over 30 % senere hadde behov for radikal behandling. Oppfølging av denne pasientgruppen er derfor svært viktig.

I dag opplever urologene ved St. Olavs Hospital mangel på et system som ivaretar en sikker og trygg oppfølging av pasienter med prostatakreft under aktiv overvåkning. Ved de fleste av landets sykehus er det fastlegen som i samarbeid med sykehuset har ansvaret for oppfølgingen. Fastleger kontaktet i forstudien bekrefter at de også opplever denne pasientgruppen som utfordrende og de ønsker å delta i prosjektet.

I følge de nasjonale retningslinjene er det urologene som har ansvaret for at pasienten får en trygg og riktig behandling til riktig tid.

105 Prostatakreft Trygg Aktiv Overvakning Behandling Nar Det Trengs