Bodil Helene Bach Bbach Psykisk Helse Hjemmebehandling Med Videokonfer
Behandling

Psykisk helse - hjemmebehandling med videokonferanse

Forprosjektet skal danne grunnlag for utvikling av en modell for hjemmebehandling med videokonferanse mht. bedre tilgjengelighet, brukermedvirkning og ressursutnyttelse.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

St. Olavs hospital - Orkdal DPS

Behov

Behandling innen psykisk helse. Reduksjon av pasientreiser.

Resultat

Pågående forprosjekt

"Dette vil gi bedre ressursutnyttelse, mindre reisebelastning for pasientene og redusert miljøbelastning"

Prosjektsammendrag

Det er et sterkt fokus på pasientrettigheter og økte forventninger til hva helsetjenesten kan tilby den enkelte. Det er samtidig krav om desentraliserte helsetilbud som sikrer god tilgjengelighet, brukermedvirkning og underbygger gode pasientforløp, og krav om en helsetjeneste preget av høy kompetanse, robuste fagmiljø og sunn økonomi. Parallelt med dette er det stadig større miljøutfordringer som krever tiltak.

Telepsykiatri med kombinasjon av IKT og helsetjeneste har vist seg å kunne imøtegå disse utfordringer, spesielt bruk av videokonferanse har vist seg effektivt. Videokonferanse er tatt i bruk mange steder i Norge og har raskt gitt gevinster i form av innsparingerpå reisetid og –kostnader samt frigjort tid til pasientbehandling. Telepsykiatri har frem til nå vært brukt overveiende til samhandling, veiledning og kortere pasientforløp. I dette prosjekt vil man prøve ut videokonferanse tilpasset hele pasientforløpet og i mer langvarig individuell pasientoppfølging. Dette er ikke gjort tidligere i Norge. Tidligere studier har vist at resultatet av behandling og fremmøte ved video-konferanse er like bra, og i visse tilfeller bedre enn ved behandling i en direkte kontaktsituasjon. Det er dog her tale om relativt korte og avgrensede behandlingsforløp. Det foreligger lite kunnskap om lengrevarende forløp med videokonferanse. Det er likevel i disse mer langvarige forløp at gevinstpotensialet vil være størst ved å bedre tilgjengeligheten.