F75
Diagnose

Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger

Risikoaspekter ved den diagnostiske prosessen i patologiavdelinger: Kartlegging og utbedring av metodikk for økt pasientsikkerhet

Status

Forprosjekt

År

2013

Prosjekteier

Proactima AS, Stavanger universitets-sjukehus – Helse Stavanger HF

Behov

Patologi

Resultat

Forprosjektet er videreført til et OFU-forprosjekt.

Anne Cathrin Ostebo

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Prosjektsammendrag

Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev; sykdommenes årsaker, utviklingsmekanismer og påvirkning av struktur og funksjon. Ved mange sykdommer er det karakteristiske forandringer i vevet, og undersøkelse av vevs- og celleprøver har ofte avgjørende betydning for å kunne stille en diagnose. Vurderingene bygger mye på empiri og patologenes erfaring, og ingen datamaskin eller tekniske funn kan vurdere eller fastsette diagnosene. Patologi har en svært viktig betydning i beslutninger som er avgjørende for pasienten. Det gjelder spesielt vurdering av sykdomsforløp (prognose) og om valg av behandling. Avdeling for Patologi ved Stavanger Universitetssjukehus HF har tatt initiativ til å ta i bruk bedre metodikk på dette feltet som del av en strategi for bedret kvalitet og pasientsikkerhet. Målet er å redusere risiko for feildiagnose samt forbedre rutiner for å identifisere slike situasjoner. Proactima AS har gjennomført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse ved avdelingen. Formålet er å identifisere ledd i den diagnostiske prosessen som er spesielt utsatt for feil, forsinkelser eller annen svikt. Analysen skal synliggjøre verdien av at diagnosen er korrekt, presis, fullstendig og kommer i rett tid, og konsekvensene synliggjøres ift pasientsikkerhet og økonomi. På grunnlag av ROS-analysen vil en kunne identifisere hvor i diagnoseprosessen tiltak vil ha størst effekt, og dette vil da kunne danne grunnlaget for gode hovedprosjekter. Risikostyring og sikkerhet i helsesektoren, her med fokus på patologi, er et nasjonalt anliggende og initiativet fra SUS er følgelig av felles interesse for norske helseforetak. Prosjektet er videreført til et OFU-forprosjekt.

75 Risikoaspekter Ved Den Diagnostiske Prosessen I Patologiavdelinger