F117
Pasienter

Samhandling for bedre mestring av psykiske lidelser for unge voksne

Målet er å få til bedre behandling på tvers av behandlingsnivå, der man kan behandle flere pasienter uten økt ressursbruk.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

St. Olavs hospital og Trondheim kommune

Behov

Forstudien viser at samhandling i og mellom behandlingsnivåene, med pasienten og mestringsarenaer som jobb, skole og NAV er en overordnet utfordring for å sikre både medisinske og driftsmessige gevinster, samt gode brukeropplevelser for både pasienter og behandlere.

Resultat

Prosjektet er godt forankret hos eierne og det er stor villighet til å videreføre prosjektet til et hovedprosjekt.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Prosjektsammendrag

Psykiske lidelser i Norge utgjør mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig i tapt arbeidsfortjeneste, sykepenger og andre trygdeutgifter, sosiale ytelser og behandlingskostnader, og psykiske lidelser blant ungdom og unge voksne er et økende problem. 

Prosjekteierne Trondheim kommune ved Enhet for psykisk helse og rus og St. Olavs hospital ved Nidaros DPS ønsket gjennom dette forprosjektet å skape et grunnlag for utvikling av bedre tjenestetilbud for unge med lettere psykiske lidelser. Forprosjektet er gjennomført med utgangspunkt i design-prosessen “Double diamond”, og brukersentrerte designmetoder er blitt benyttet for å kartlegge behov hos sentrale aktører. I tillegg til observasjon og litteratursøk er det blitt gjennomført arbeidsmøter med prosjektgruppen, samt tolv intervjuer med syv tjenesteytere og fem tjenestemottakere. 

Resultatene fra behovskartleggingen pekte på et stort behov og muligheter for flere innovasjonsløp knytet til problemstillingen. Valg av fokusområde for utvikling av ideer til konsept er basert på fremtredende funn fra behovskartleggingen som omhandlet fastlegen sin viktige rolle både for brukeren/pasienten og de samarbeidende helsetjenestene. Identifisering og diagnostisering av psykisk lidelse kan være vanskelig. Fastlegene selv ønsker kompetanseutvikling med tanke på psykisk helse og mer veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

Prosjektet er godt forankret hos eierne og det er stor villighet til å videreføre prosjektet til et hovedprosjekt.