V04
Hverdagsliv

Trygge spor I - GPS for personer med demens

I dette prosjektet utprøves et GPS-system for å bedre hverdagen til personer med demens.

Status

Hovedprosjekt

År

2012

Prosjekteier

Drammen, Bærum, Trondheim, Bjugn, Åfjord kommuner m.fl.

Behov

Personer med demens kan gå seg bort i eget nabolag, og det er et behov for å minske sannsynligheten for at de går seg bort.

Resultat

I dette prosjektet, finansiert gjennom RFF Oslofjordfondet, er behov for et GPS-system undersøkt gjennom utprøving av eksisterende teknologi.

Avatar Male

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Dag Torstein Ausen

SINTEF IKT

Dag.Ausen@sintef.no
(+47) 930 59 316

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Demens er den lidelsen som fører til flest år med alvorlig funksjonstap på slutten av livet og krever store ressurser av den kommunale omsorgstjenesten. Det er anslagsvis 70 000 personer med demensdiagnose i Norge, og mange av dem har ønske og behov for å være fysisk aktive og oppleve en meningsfull hverdag. Personer med demens kan gå seg bort i sitt eget nabolag, uten å vite hvor de er, hvordan de kom dit, eller hvordan de skal finne veien tilbake til sitt eget hjem, og dette kan føre til alvorlige hendelser og leteaksjoner. Dersom dører må låses kan dette begrense fysisk aktivitet og redusere livskvalitet. Både personen med demens og pårørende blir fortvilte. I dette prosjektet, finansiert gjennom RFF Oslofjordfondet, er behov for et GPS-system undersøkt gjennom utprøving av eksisterende teknologi. Parallelt med dette er det foretatt en teknologikartlegging, som sammen med behovskartleggingen har lagt grunnlaget for utvikling av konseptskisser for nye løsninger. Forstudien har involvert brukere, deres pårørende og omsorgspersonell i tre kommuner. Prosjektet er en videreføring av hovedprosjektet “Trygge spor”.