placeholder
Annet

Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler

Utredningen skal gi en grundig vurdering av dagens system, og den skal på bakgrunn av en samlet vurdering munne ut i et sett med tilrådinger og skisser til forbedringer.

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Arbeids- og sosialdepartementet

Behov

Formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler

Resultat

Pågående hovedprosjekt

Prosjektsammendrag

Prosjektet skal utrede alternative måter å organisere finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Herunder skal prosjektet:

1. Gi en grundig vurdering av dagens organisering fra både overordnet systemperspektiv, samt fra perspektivet til de ulike involverte aktørene.
2. Vurdere alternative organisasjonsmodeller. Alternativene som vurderes skal ta utgangspunkt i ekspertutvalgets tilrådning, og minst ett av forslagene skal baseres på en fortsatt forankring i folketrygden. Utredningen skal omfatte konsekvenser for brukerne, og økonomiske og administrative konsekvenser av de ulike modellene.

Vurderingene vil baseres på historiske erfaringer, men bør også innbefatte betraktninger om bærekraft i en fremtid med en aldrende befolkning. Arbeidet skal munne ut i et sett med forbedringspunkter for den gjeldende organisasjonsmodellen, og eventuelt en tilrådning om alternative måter å organisere tjenestene på.