F121
Forebygging

Utvikling av kroppsbåren sensor til forebygging av dehydrering

Eldre er svært utsatt for dehydrering. Mode Sensors tar sikte på å forebygge problematikken ved hjelp av et innovativt kroppsbåret sensorsystem.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Mode Sensors AS og Trondheim kommune

Behov

Forebygge dehydrering

Resultat

Et passivt smart-plaster, bestående av en innovativ sensorkombinasjon, som er i stand til å sende varsler/påminnelser til relevante instanser ved dehydreringsrisiko. 

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Prosjektsammendrag

Eldre er svært utsatt for dehydrering som et resultat av aldring. Dehydrering er forbundet med en rekke alvorlige personlige konsekvenser, bl.a.: (1) forstoppelse; (2) urinveisinfeksjoner; (3) akutt forvirring; (4) fall; (5) hjerte- og karsykdommer. Følgelig er dehydrering forbundet med økte pleie- og omsorgskostnader, og det er et stort besparelsespotensial dersom man klarer å forebygge dehydrering, bl.a.: (1) færre innleggelser; (2) reduserte kostnader forbundet med rehabilitering; (3) utsatt behov for sykehjemsplass. 

For å løse utfordringen har Mode Sensors tatt utgangspunkt i kroppsbårne sensorer, og jobbet sammen med Trondheim kommune og Inventas for å utvikle et produkt-/tjenestekonsept tilpasset behovene til eldre, pårørende, helsepersonell og kommunen. 

I løpet av prosjektperioden har det blitt gjennomført 4 workshops med leger, sykepleiere, ergoterapeuter og andre kommunale medarbeidere, samt brukerintervjuer med eldre på dagsenter.

Resultatet er et passivt smart-plaster, bestående av en innovativ sensorkombinasjon, som er i stand til å sende varsler/påminnelser til relevante instanser ved dehydreringsrisiko. På den måten kan bruker selv, eller ved hjelp av pårørende eller helsepersonell, forebygge dehydrering og fungere bedre i hverdagen.