V73
Behandling

Vi samles - Virtuelt samhandlingsrom

Et verktøy til bruk i desentralisert legemiddelgjennomgang i kommunene.

Status

Hovedprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Meldal Kommune, Sykehusapotekene i Midt-Norge

Behov

Mer effektiv legemiddelgjennomgang i sykehjem i distriktene.

Resultat

Prosjektet pågår.

Avatar Female

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Ingvild Klevan

Sykehusapotekene i Midt-Norge

Ingvild.Klevan@sykehusapoteket.no

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Prosjektet «Virtuelt samhandlingsrom med arbeidsflyt- og kommunikasjonsstøtte ved legemiddelgjennomgang i sykehjem», heretter benevnt som VI-SAMLES, vil utvikle et verktøy til bruk i desentralisert legemiddelgjennomgang i kommunene. 

VI-SAMLES er en videreføring av forprosjekt for legemiddelgjennomgang (LMG) ved sykehjem, i regi av InnoMed, finansiert av Helsedirektoratet og Innovasjon Norge. Studier viser at en tredjedel av pasientene i norske sykehjem bruker ett eller flere uhensiktsmessige legemidler. I hjemmetjenesten er tilsvarende tall en av fire pasienter (Halvorsen et al, 2011). 

Legemiddelgjennomgang er i nasjonal og internasjonal sammenheng definert som ett hovedtiltak for kvalitetsheving av legemiddelbehandlingen. 

Hovedutfordringen i dag er at systematisk og tverrfaglig legemiddelgjennomgang for kvalitetsheving av legemiddelbruk i kommunehelsetjeneste, sykehjem, distrikts-medisinske sentre, DPS og fastleger begrenses fordi det er kostbart og ressursmessig krevende å gjennomføre innenfor dagens organisering og teknologi. Hensikten med dette innovasjonsprosjektet er å utvikle en tjeneste for pasientsentrert legemiddelgjennomgang i tverrfaglig team som gir økt effektivitet, bedre dokumentert kvalitet på medisinske beslutninger og reduksjon av kostnader og ressurser til gjennomføringen. VI-SAMLES vil bevege seg fra en arbeidsflyt ved legemiddelgjennomgang karakterisert av episodiske og fragmenterte delprosesser til “samtidige” og integrerte prosesser.