Prosjektarbeid

Hovedmålsettingen med å iverksette et innovasjonsløp, er å utvikle en løsning som dekker brukernes behov på en mer tilfredsstillende måte enn dagens løsning. InnoMed kan bidra med rådgivning både før man søker prosjekt og underveis i prosjektet.

Prosjektarbeid I Innomed

Trinnvis prosjektutvikling

Når man jobber med innovasjon for å løse et konkret behov, er det en fordel med en trinnvis prosjektutvikling. Da starter man gjerne med en forstudie eller et forprosjekt der man utforsker temaene i mindre bolker. Basert på mange års erfaring har vi listet opp hvilke bolker som bør gjennomgås. Resultatene fra arbeidet med bolkene kan så settes sammen til en oversiktlig helhet. Dermed unngår man for høy kompleksitet, og man vil gjennom forprosjekt kunne konkludere med om det er verdt å gå videre i et evt. hovedprosjekt. Denne måten å jobbe på kan derfor også være ressursbesparende.

Forprosjekt

Hensikten med forprosjekter er å legge et godt grunnlag for etablering av hovedprosjekter. Et forprosjekt kjennetegnes derfor av grundig behovskartlegging, bred brukerinvolvering og solid ledelsesforankring.

Hensikten er å sikre at man etablerer hovedprosjekter som er fundert på reelle behov i sektoren, og som har livets rett i et markeds- og kommersialiseringsperspektiv. Forprosjektene skal på denne måten danne grunnlaget for etablering av hovedprosjekter som realiserer selve produktet eller tjenesten. 

Et forprosjekt inneholder i tillegg en idé- og konseptutviklingsfase hvor man skisserer mulige løsninger på de kartlagte behovene. Her kan det være snakk om både nye produkter og tjenester.

Hovedprosjekt

InnoMed deltar normalt ikke direkte i hovedprosjektene, men bidrar til en smidig overgang fra forprosjekt til hovedprosjekt. 

Mangel på finansiering er ofte en grunn til at lovende prosjekter ikke blir videreført til hovedprosjekter. En viktig rolle for InnoMed er derfor veiledning om mulighetene i virkemiddelapparatet.

Videreføringer og innovasjoner

Et prosjekt har ikke ført til innovasjon før den nye tjenesten eller det nye produktet er tatt i bruk og skaper verdi. Vi tror at ved å starte et prosjekt med brukernes behov som utgangspunkt i stedet for å starte med f.eks. en teknologi som man prøver å finne behovsområder for, har man større sjanse for å lykkes med å få til innovasjon.

InnoMed har normalt ingen rolle i prosjektet når det har kommet til implementeringsstadiet, men InnoMed har en viktig rolle i å legge grunnlaget for at nye produkter og tjenester utvikles og tas i bruk.

Virkemidler og rådgivning

InnoMed kan bidra med rådgining i forhold til støtteordninger og som rådgiver både før og underveis i prosjekter.

Rådgivning fra InnoMed

InnoMed kan i tillegg bringe en del erfaringer inn i hovedprosjektene, eksempelvis knyttet til gjennomføring av innovasjonsprosesser. 

Vil du vite mer om rådgivning kontakt en av våre Innovasjonsrådgivere.

Gå til prosjektoversikten.