Søknadsveileder for prosjektmidler

En gang i året fordeles det midler til innovasjonsprosjekter i helse- og omsorgsektoren for privat og offentlig næringsliv.

Neste søknadsfrist er ikke satt, men fristen for å søke om midler for 2017 og 2018 gikk ut 8.september 2017, så neste utlysning kommer ikke før tidligst i 2018.

Om prosjektmidlene

Helsedirektoratet deler ut tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter innen behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren.

Nytt av året:

 • Det blir en samlet utlysning for både 2017 og 2018 med søknadsfrist 8. september 2017. Helsedirektoratet foretar en skjønnsmessig vurdering av hvilke prosjekter som prioriteres i 2017 og hvilke kvalifiserte søknader som må avvente tildeling til 2018.
 • Tilskuddene tildeles kun til tjenesteinnovasjonsprosjekter
 • Private bedrifter kan ikke stå som søkere.

For kvalitetssikring av søknad oppfordrer Helsedirektoratet søkere til å ta kontakt med InnoMeds innovasjonsrådgiver i din helseregion. 

Hvem kan søke?

Dette er en bred utlysning, som går ut til de fleste som ønker å skape innovasjon innenfor helse og omsorg.

De som kan søke er: 

Statlige mottakere, kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser og organisasjoner.

Hva kan man søke om?

Alle som har idéer eller prosjekter som tar utgangspunkt i et problem eller behov i helse- og omsorgssektoren kan søke om støtte. Nytt av året er at tilskuddene tildeles kun til tjenesteinnovasjonsprosjekter.  

Hos InnoMed kan man kun søke om forprosjektmidler, og målet med behovsdrevet forprosjektutvikling er at det skal danne grunnlag for iverksetting av hovedprosjekter.

 • Økt kvalitet og pasientsikkerhet
 • Økt egenmestring ("empowering the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom pasient og tjenestene
 • Helhetlige, effektive og gode pasientforløp
 • Samhandling mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn

Eller et annet stort behovsområde.

Hvor mye kan man få i støtte?

Midlene er på totalt 3,3 mill. NOK. Det er ikke satt noe tak på søknadsbeløpet.


Søknadsfrist

Det er ingen utlysning ute nå.

Form og innhold

Søknaden skal inneholde:

 • informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson
 • søkerens formål med tilskuddet
 • prosjektbeskrivelse / beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • søknadsbeløp
 • budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
 • delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • egenfinansiering
 • søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, eller annet). Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og datterorganisasjoner.
 • redegjørelse for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen). 

Andre praktiske ting å ha styr på:

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til.

Søknadsbehandling

 • Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet
 • Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
 • Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
 • Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen:  Brev fra Helsedirektoratet via altinn.no

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 10. november 2017.  

Veiledning til postene

Det er ingen utlysning ute nå.