Hvordan bygge en innovasjonskultur?

En forutsetning for å lykkes med innovasjonsarbeid er godt lederskap. Lederens ansvar er å legge til rette for, vedlikeholde, måle og stimulere til en aktiv innovasjonskultur i organisasjonen. Dette gjelder alle ledere på alle nivåer.

Fire grunnleggende lederegenskaper

Alle ledere i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helse- og omsorgstjenester må inneha fire grunnleggende lederegenskaper:

  • Vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultater
  • Skape tillit gjennom tydelige roller
  • Legge til rette for mestring og motivasjon
  • Skape en organisasjonskultur med godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet.

Les mer om lederegenskaper i Guide til god ledelse(KS.no).

KS har utarbeidet et verktøy for etisk refleksjon med veileder (KS.no) som også kan benyttes i spesialisthelsetjenesten.

Hold deg faglig oppdatert og sørg for medvirkning

Som leder har du ansvar for at organisasjonen har et velfungerende kvalitetssystem, og at bestemmelsene i forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenestene (Lovdata.no) følges. Du må være oppdatert på andre lovkrav som gjelder for helse- og omsorgstjenestene (Helsedirektoratet.no) og for arbeidslivet som sådan.

Som leder må du sikre tidlig og god medvirkning fra tjenestemottakere og pårørende. Ha en tydelig strategi for medvirkningsarbeid som er kjent for alle i organisasjonen. Følg rådene fra, og bruk verktøyene til «Hva er viktig for deg?» (Folkehelseinstituttet.no).

I tillegg må du være faglig oppdatert (Helsedirektoratet.no), kjenne til arbeidet til pasientsikkerhetsprogrammet (Pasientsikkerhetsprogrammet.no) og hvordan tilrettelegge faglig arbeid for mestring (nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring innen helse).

Aktiv medarbeidermedvirkning er viktig og du skal som leder sikre deltakelse i faglig utviklingsarbeid og annen medvirkning fra dine ansatte, samt legge til rette for konstruktivt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Sett mål og sikre forsvarlig tjenesteyting

God ledelse handler også om å sette mål og sørge for at organisasjonen oppnår resultater, måler effekter og har et system for innovasjonsarbeid. Som leder skal du påse at tjenestene som ytes er forsvarlige. Krav om forsvarlighet innebærer at både den enkelte deltjenesten og helheten i tjenestetilbudet er utformet for å kunne håndtere dagens og fremtidens oppgaver, er tilpasset tjenestemottakers behov og stimulerer aktivt til egenmestring. Forsvarlige tjenester:

  • Er virkningsfulle

  • Er trygge og sikre

  • Involverer brukere og gir dem innflytelse

  • Er samordnet og preget av kontinuitet

  • Utnytter ressursene på en god måte

  • Er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Les mer

Helsedirektoratet.no

Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Sikre forankring hos interessenter

Som leder må du sikre forankring for endringer som gjennomføres. Forankring må skje både oppover og nedover i organisasjonen, samt overfor tjenestemottakere, pårørende og andre samarbeidsaktører. Ikke glem forankring gjennom linje inn i styrende organer. Ta tjenestemottakere, pårørende, ansatte, tillitsvalgte og verneombud tidlige med i prosesser og utviklingsarbeid. Utviklingsarbeid er ikke for de få, men for hele organisasjonen. Husk at du ikke kan kreve mer av andre, enn det du krever av deg selv!

Hvordan arbeide for å skape en innovasjonskultur?

Som leder bør du stimulere til etablering av kultur for innovasjon via syv akser:

Ta nok sjanser

Dette handler om å skape et klima i organisasjonen hvor medarbeiderne føler seg frie til å foreslå, diskutere og prøve ut nye ideer. Samtidig er det viktig og ikke å ta unødvendige sjanser. En sunn kultur preges av balanse mellom aktive medarbeidere som tar initiativ og medarbeidere som forstår handlingsrommet og ikke tar for stor risiko. Som leder skal du etablere en slik forståelse og følelsesmessig støtte og stimulere til kreativitet, åpenhet og samspill i organisasjonen.

Sett av tid

Det er viktig å sette av tid og inkludere tid til innovasjonsarbeid i turnusen. Husk at mye kan gjøres innenfor dagens økonomiske rammer! Lær av andre som har lykkes med dette!

Øk kunnskapsgrunnlaget

Etabler gode forbindelser til kompetansesentre og kompetansemiljøer. Hent inspirasjon utenfra. Bruk kompetansen til egne ansatte og la personer som tar videreutdanning videreformidle og bruke ny kunnskap i sitt arbeid.

Sett S.M.A.R.T.E mål

Som leder må du være tydelige på hvilke mål organisasjonen skal møte. Se mer om S.M.A.R.T.E mål i verktøy for helseinnovasjon sitt steg 2.

Gi belønning

Marker alle fremskritt - også når ting ikke går helt som planlagt. Alt arbeid gir erfaringer som en tar med seg videre. Innfør ulike former for belønninger for godt innovasjonsarbeid. Bruk belønninger som symbolikk og ritual for å skape oppmerksomhet og en kultur for innovasjon. F.eks. å feire med kake!

Bruk verktøy for helseinnovasjon

Bruk verktøy for helseinnovasjon. Verktøyet har enkelte metoder. Suppler med de metodene dere ellers bruker. Følg også anbefalingene til «Hvaer viktig for deg?» (Folkehelseinstituttet.no).

Bygg positive relasjoner

Gode resultater av innovasjonsarbeid krever teamarbeid. Bygg positive relasjoner mellom mennesker i egen organisasjon og eksterne. Gode relasjoner med aktiv medvirkning fra tjenestemottakere, pårørende og andre aktører er en forutsetning for å lykkes. Husk godt og kreativt samarbeid med innovasjonsressursene i helseforetaket og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. 

Les mer om hvordan skape en kultur for innovasjonsarbeid i Folkehelseinstituttets Veileder til ledere som vil skape en innovasjonskultur (helsebiblioteket.no).

Verktøy som bør sees i sammenheng og aktivt være del av en leders verktøykasse