Verktøy for behovsdrevet innovasjon

En av InnoMeds oppgaver er å spre kunnskap om behovsdrevet innovasjon - hva er det og hvordan bruker man den? Et ledd i dette arbeidet er å utvikle verktøy - håndbøker, metodekort, nettsteder o.l. - som skal gjøre det enklere for dem som ønsker å benytte metoden. Her har vi samlet et utvalg verktøy, samt henvisninger til nyttige verktøy andre har utviklet.

Dette er behovsdrevet innovasjon

Tre dimensjoner

Tre dimensjoner er sentrale ved gjennomføring av behovsdrevet innovasjon. De må ivaretas for å sikre utvikling av et produkt eller tjeneste som har et markedsmessig potensial og som raskt kan implementeres. De tre dimensjonene er:

1. Behov

Brukerne er eksperter på sin egen situasjon, og deres kunnskap er verdifull i innovasjonsprosessen.

 Med "bruker" menes i prinsipp alle som vil ha befatning med den ferdige løsningen, både direkte og indirekte. Vi vil derfor legge til rette for at informasjon fra brukerne blir brukt systematisk ved utvikling av nye løsninger. 

I en behovsdrevet prosess starter man alltid med kartlegging av behovet til brukerne. Involvering av brukere i en slik prosess krever metoder som er enkle å gjennomføre og som er effektive. Involvering av brukere kan skje via ulike typer intervju, observasjoner, spørreundersøkelser, fokusgrupper, workshops etc.

Last ned vilkårene

2. Marked

Med "marked" menes både kommersielt marked og verdiskapingen en ikke-kommersiell løsning kan gi gjennom effektivisering og kvalitetsforbedring.

Det viktige her er å etablere kunnskap om dagens markedssituasjon for å kunne vurdere markedsmessig potensial og plan for implementering. Sentrale spørsmålsstillinger er: Hvilke produkter eller løsninger finnes fra før? Hvem har markedsandelene? Hvilke trender ser vi fremover? Hva må til for at løsningen skal være levedyktig i forhold til markedets størrelse? Hvilke innsparinger og/eller kvalitetsforbedringer vil den nye løsningen kunne gi?

3. Løsning

Hensikten er å identifisere potensielle løsninger som sikrer at brukernes behov innfris.

Kartlegg hvilke løsningsmuligheter som finnes: Hvilke teknologier er aktuelle? Kan man lære av andre bransjer og næringer? 

Man jobber alltid parallelt med disse dimensjonene. Kunnskap om brukerbehov, marked og eksisterende løsninger er avgjørende for å lykkes med nye innovasjoner.

Metodeverktøy

Håndbok om behovsdrevet innovasjon

InnoMed har i samarbeid med Helsedirektoratet, Helse Midt-Norge og SINTEF Teknologi og samfunn utviklet en veileder i behovsdrevet innovasjon. 

Partnerne samarbeider om kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling knyttet til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Erfaringer fra pilotprosjekter er nå samlet i en kortfattet håndbok for å komme alle innovasjonsaktører til gode.

Håndboken er et hjelpemiddel og verktøy for alle som arbeider med innovasjon i helsesektoren, og viser til ulike metoder og tips som gir leseren en god tilnærming til en behovsdrevet innovasjonsprosess. Anbefalte metoder er beskrevet steg for steg, og gjør veien mot en behovsdreven utvikling av både produkter og tjenester enklere.

Metodesamling — tjenestedesign

I denne metodesamlingen har vi samlet og beskrevet tjenestedesignmetoder som alle kan bruke for å skape bedre tjenester.

Metodene er samlet innenfor fem kategorier: kartlegging, bearbeiding, visualisering, utvikling og testing.

Målet med denne metodesamlingen er å hjelpe til i prosessen med å designe gode tjenester. Hvert kort består av en metode, og kortene er merket slik at man kan finne fram til de metodene som passer best ut i fra hvor man er i designprosessen.

30 tips for å lykkes med tjenesteinnovasjon

Erfaringer og innsikt fra 18 personer som har lykkes med tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren

For å lære mer om hva som skal til for å lykkes med å innovere tjenester har vi vært ute å snakket med 18 prosjektmedarbeidere og prosjektledere i 5 tjenesteinnovasjonsprosjekter (2 samhandlingsprosjekter, et kommunalt prosjekt og 2 prosjekt i spesialisthelsetjenesten9 Vi spurte disse menneskene: "Hva mener du er årsaken til at dere har lykkes?"

Hvordan finne eksisterende løsninger

Basert på erfaringer fra 20 års arbeid med innovasjon og næringsutvikling i helse- og omsorgsektoren gir denne rapporten tips til hvordan man kan finne ut hva som finnes av løsninger og produkter.

Rapporten brukes enklest i digital utgave da den inneholder en stor mengde linker til nettsteder.

Andre nyttige verktøy

Her finner du lenker til nyttige verktøy andre har utviklet.

Samveis - "Veikart for tjenesteinnovasjon"

Samveis - "Veikart for tjenesteinnovasjon" er en praktisk metodikk som setter kommunene i stand til å endre offentlige tjenester for å møte fremtiden. Samveis er utviklet av KS, Helsedirektoratet, PA Consulting, Making Waves, AHO og SINTEF.

N³ (Nytt - nyttig - nyttiggjort)

N³ (Nytt - nyttig - nyttiggjort) beskriver  på en kortfattet og god måte hva innovasjon er, og er i tillegg et konkret prosessverktøy som gir tilbakemelding og veiledning på konkrete case. Verktøyet gir også mulighet til å legge inn og få ut rapport på ens eget prosjekt. "N³" er utviklet av Innoco og SINTEF for KS.

SLIK: "Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene"

SLIK: "Systematisk ledelse av innovasjon i kommunene" er en nettbasert metode- og eksempelsamling som er ment å fungere som hjelpemiddel og inspirasjon for politikere og kommunale ledere slik at kommunene kan jobbe systematisk med innovasjon. Samlingen er utviklet av KS.

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon

Håndbok i medarbeiderdrevet innovasjon er en håndbok for ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, som skal bidra til å utvikle virksomheters innovasjonsevne, gjennom å inkludere medarbeidernes idéer, kunnskap og erfaring på en mer systematisk måte. Håndboken er utarbeidet av International Research Institute of Stavanger (IRIS) og NTNU Samfunnsforskning på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet

"Førkommersielle anskaffelser - veileder"

"Førkommersielle anskaffelser - veileder"er en veileder for førkommersielle anskaffelser i spesialisthelsetjenesten.Utarbeidet av helseregionene i Norge i samarbeid med Sykehuspartner, Difi, Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Hinas, 2013. Se pdf.