Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helsedirektoratet er ansvarlig for InnoMeds virksomhet, og Innovasjon Norge er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter.

InnoMeds virksomhet er solid forankret til helse- og omsorgssektoren gjennom de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten, og nettverket er organisert med innovasjonsrådgivere i alle helseregioner.

InnoMed er et mottaksapparat for idéer innenfor viktige behovsområder og kan være en viktig formidlingskanal til andre innovasjonsaktører for idéer som ikke prioriteres i nettverket ut i fra kriterier som ligger til grunn for styringsgruppens kvalifisering av forprosjektsøknader.

Visjon og mål

InnoMeds visjon er helsebasert verdiskaping til beste for pasienter og samfunnet. Målet er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgssektoren gjennom utvikling av nye produkter og tjenester.

Disse skal være forankret i nasjonale behov, og løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. Norsk næringsliv er prioritert partner i prosjekter med kommersielt potensial.

InnoMeds tre virksomhetsområder

InnoMed skal bygge opp et nasjonalt kunnskapsmiljø og være en nasjonal pådriver for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren gjennom å prioritere tre aktiviteter:

1. Forankring og stimulering

InnoMed skal iverksette tiltak for å forankre, skape engasjement og etablere nettverk for økt satsing på behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

2. Innovasjonsprosjekter

InnoMed skal være en aktiv pådriver for etablering av nye innovasjonsprosjekter, gjennom iverksetting av forprosjekter med fokus på forankring, behovskartlegging og konseptutvikling. Målsettingen er å identifisere viktige områder, som har et potensiale for videreføring gjennom hovedprosjekter.

InnoMed skal også bidra til nasjonal koordinering av strategisk viktige områder gjennom møteplasser for informasjons- og kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

3. Kunnskapsutvikling og -formidling

InnoMed skal jobbe systematisk med kunnskapsutvikling gjennom utprøving og tilpasning av metoder og verktøy til støtte for behovsdrevet innovasjonsarbeid. InnoMed har også fokus på formidling av utviklet kunnskap, både gjennom publisering av verktøy og retningslinjer samt arrangement av møteplasser.

Søk midler til innovasjonsprosjekter

Helsedirektoratet og Innovasjon Norge tildeler årlig tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. Neste utlysning kommer våren/sommeren 2017.

Mål og format

Målet til InnoMed er at forprosjektene skal føre til innovasjoner i helse- og omsorgssektoren. Det vil si at man kan søke støtte til forprosjekt innenfor et bredt spekter; produkt, tjeneste eller organisering. Det viktigste er at prosjektet starter med et reelt behov, som både pasienter, ledere og ansatte ser.

Hvem kan søke? 

Statlige mottakere, kommuner, fylkeskommuner, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.


Ønsker man mer informasjon om utlysning, søknadsfrist eller lignende, kan man besøke Helsedirektoratets side eller kontakte oss i InnoMed.

Eksempler på tidligere InnoMedprosjekt finner du under "prosjekter"


Det vil også etterhvert komme en søknadsveileder som vil hete: 
Slik søker du midler