Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helsedirektoratet er ansvarlig for InnoMeds virksomhet, og Innovasjon Norge er en sentral samarbeidspartner og bidragsyter.

InnoMeds virksomhet er solid forankret til helse- og omsorgssektoren gjennom de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten, og nettverket er organisert med innovasjonsrådgivere i alle helseregioner.

InnoMed er et mottaksapparat for idéer innenfor viktige behovsområder og kan være en viktig formidlingskanal til andre innovasjonsaktører for idéer som ikke prioriteres i nettverket ut i fra kriterier som ligger til grunn for styringsgruppens kvalifisering av forprosjektsøknader.

Tre Ben

Visjon og mål

InnoMeds visjon er helsebasert verdiskaping til beste for pasienter og samfunnet. Målet er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgssektoren gjennom utvikling av nye produkter og tjenester.

Disse skal være forankret i nasjonale behov, og løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helsesektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. Norsk næringsliv er prioritert partner i prosjekter med kommersielt potensial.

InnoMeds tre virksomhetsområder

InnoMed skal bygge opp et nasjonalt kunnskapsmiljø og være en nasjonal pådriver for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren gjennom å prioritere tre aktiviteter:

1. Forankring og stimulering

InnoMed skal iverksette tiltak for å forankre, skape engasjement og etablere nettverk for økt satsing på behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

2. Innovasjonsprosjekter

InnoMed skal være en aktiv pådriver for etablering av nye innovasjonsprosjekter, gjennom iverksetting av forprosjekter med fokus på forankring, behovskartlegging og konseptutvikling. Målsettingen er å identifisere viktige områder, som har et potensiale for videreføring gjennom hovedprosjekter.

InnoMed skal også bidra til nasjonal koordinering av strategisk viktige områder gjennom møteplasser for informasjons- og kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

3. Kunnskapsutvikling og -formidling

InnoMed skal jobbe systematisk med kunnskapsutvikling gjennom utprøving og tilpasning av metoder og verktøy til støtte for behovsdrevet innovasjonsarbeid. InnoMed har også fokus på formidling av utviklet kunnskap, både gjennom publisering av verktøy og retningslinjer samt arrangement av møteplasser.

Søk midler til innovasjonsprosjekter

Helsedirektoratet tildeler tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgsfeltet.

Mål og format

Hvem kan søke: Statlige mottakere, Kommuner, Fylkeskommuner, bedrifter, Statlige/kommunale/Fylkeskommunale bedrifter, Stiftelser, Organisasjoner.

Referanse: Kap. 781 post 21 Helse- og omsorgsdepartementet

Søknadsfrist: 01.09.2017 \

Rapportere på tilskudd (Altinn)

Ved samarbeidsprosjekter må én part søke på vegne av partnerskapet. Denne parten vil være administrativt og økonomisk ansvarlig for prosjektet overfor Helsedirektoratet i hele prosjektperioden. En forpliktende samarbeidsavtale må legges ved søknaden.

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverket i fulltekst (PDF) eller les kortversjonen nedenfor. Les også avsnittet om organisering, som ikke står omtalt i regelverket

Mål for ordningen

InnoMed er et nasjonalt program og kompetansenettverk for behovsdrevet
innovasjon i helse- og omsorgsfeltet.

Den overordnede målsettingen er å skape nye løsninger i møte med framtidas behov og utfordringer. Formålet er å øke kvaliteten og finne løsninger med økonomisk og demografisk bærekraft, og bidra til nyskaping Løsningene kan utvikles både i et samarbeid med helse- og omsorgstjenesten, pasient og bruker, pårørende, sivilsamfunn og med anerkjente fagmiljø, virkemiddelapparatet, næringslivet og internasjonale partnere.

Målet med behovsdrevet forprosjektutvikling er at det skal danne grunnlag for iverksetting av hovedprosjekter, evt. andre former for videreføring og/eller implementering i tjenestene,, innenfor satsingsområdene:

Økt kvalitet og pasientsikkerhet
Økt egenmestring ( "empowering
the patient") og egenoppfølging, effektiv og god samhandling mellom
pasient og tjenestene
Helhetlige, effektive og gode
pasientforløp
Samhandling mellom offentlige
helse- og omsorgstjenester og pårørende, frivillig sektor og sivilsamfunn

Eller et annet stort behovsområde.

Organisering

Prosjektene gjennomføres gjerne lokalt, men organiseres slik at man sikrer et nasjonalt perspektiv på det som skal utvikles. Forprosjektene gjennomføres ved bruk av metodikk for behovsdrevet innovasjon som kjennetegnes ved grundig behovskartlegging, bred brukerinvolvering og solid ledelsesforankring.

Prosjekter som tildeles midler vil få tilknyttet en innovasjonsrådgiver. Innovasjonsrådgiverne kan

  • Bidra til kvalitetssikring av søknad i forkant av innsendelse

Innovasjonsrådgiver skal:

Bidra til at forprosjektet blir
gjennomført med erfaring fra, og metodikk for behovsdrevet innovasjon slik
at det legges et godt grunnlag for utvikling av nye løsninger.
Bidra til å finne bedrifter (når
det ikke er bedrifter som søker) og gjennomføre «mini-konkurranse» for
utvelgelse av bedrifter ved evt. videreføring av forprosjektet til
hovedprosjekt.

Ytterligere informasjon om InnoMed-forprosjekt og innovasjonsrådgivernes rolle og kompetanse, se innomed.no

Målgruppe

Befolkningen som benytter seg av tilbudet, samt ansatte innenfor forprosjektområdene.

Tildelingskriterier

Tildeling av tilskudd avgjøres eller beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering.

NB! Se regelverket (PDF) for presisering av tildelingskriteriene. 

Søknadens form og innhold

Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura. For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til

Søknaden skal inneholde:

informasjon om søker, adresse,
organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
søkerens formål med tilskuddet
prosjektbeskrivelse / beskrivelse
av tiltak det søkes om tilskudd til
søknadsbeløp
budsjett (skal kunne sammenliknes
på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves)
delfinansiering/ tilskudd fra andre
instanser
egenfinansiering
søkerens organisasjonsform (for
eksempel forening, stiftelse, eller annet). Fremstillingen må inkludere
fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, søster- og
datterorganisasjoner.
mottakeren skal redegjøre for de
interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og
måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon,
autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og
Riksrevisjonen).

Søknadsbehandling

Innstilling om avgjørelser/vedtak
skal fremmes av:
Helsedirektoratet

Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet
Hvordan søker skal opplyses om
utfallet av søknadsbehandlingen:

Brev fra Helsedirektoratet

Dato for forventet ferdigbehandling av søknader: 3. november 2017. Slik søker du midler