Hjerte

Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

 

InnoMed skal spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av helsetjenestene. Tjenesteinnovasjon handler om å utvikle tjenester med utgangspunkt i behovene hos pasienter, pårørende og helsepersonell. Menneskelige behov får øverste prioritet og blir møtt på en effektiv måte gjennom et godt tilpasset tjenestetilbud.

InnoMed består av et team av rådgivere som veileder innovasjonsprosjekter og legger til rette for erfaringsutveksling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenestene og med næringslivet. Vi fokuserer på prosjekter i skjæringspunktet mellom kommuner og helseforetak. I et typisk InnoMed-prosjekt kan vi bistå med kartlegging av behov, involverte aktører og interessenter, forankring av prosjekt i og mellom organisasjoner, utvikling og implementering av tjenester og gevinstrealisering. Her kan du lese mer om InnoMeds overordnede strategi.

Vi tar utgangspunkt i veikart for tjenesteinnovasjon og bruker ulike metoder og verktøy etter behov. Du kan lese mer om våre sentrale verktøy her

Mens vi støtter prosjektene, deler vi opparbeidede erfaringer gjennom rapporter, webinarer og nye veiledere. Vi setter også i kontakt ulike prosjektgrupper hos kommuner og helseforetak som kan dra nytte av å samarbeide og dele erfaringer.

InnoMed eies og styres av de fire regionale helseforetakene (Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord) og KS. InnoMeds styringsgruppe og ressursgruppe ledes av Helse Midt-Norge.

Årsrapporter for InnoMed finner du her.