Om InnoMed

InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren, og er etablert på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De regionale helseforetakene, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF er fra 1. januar 2019 ansvarlig for InnoMeds virksomhet. Det legges samtidig opp til et tett samarbeid med KS.

InnoMeds virksomhet er solid forankret i helse- og omsorgssektoren gjennom de regionale helseforetakene og kommunehelsetjenesten, og nettverket er organisert med innovasjonsrådgivere i alle helseregioner.

InnoMed er et mottaksapparat for idéer innenfor viktige behovsområder og kan være en viktig formidlingskanal til andre innovasjonsaktører for idéer som ikke prioriteres i nettverket ut i fra kriterier fra InnoMeds styringsgruppe.

Tre Ben

Visjon og mål

InnoMeds visjon er helsebasert verdiskaping til beste for pasienter og samfunnet. Målet er å bidra til økt effektivitet og kvalitet i helse- og omsorgssektoren gjennom utvikling av nye produkter og tjenester.

Disse skal være forankret i nasjonale behov, og løsningene utvikles i tett samarbeid mellom brukerne i helse- og omsorgssektoren, norske bedrifter, anerkjente fagmiljø og virkemiddelapparatet. Norsk næringsliv er prioritert partner i prosjekter med kommersielt potensial.

InnoMeds tre virksomhetsområder

InnoMed skal bygge opp et nasjonalt kunnskapsmiljø og være en nasjonal pådriver for behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren gjennom å prioritere tre aktiviteter:

1. Forankring og stimulering

InnoMed skal iverksette tiltak for å forankre, skape engasjement og etablere nettverk for økt satsing på behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren.

2. Innovasjonsprosjekter

InnoMed skal være en aktiv pådriver for etablering av nye innovasjonsprosjekter, gjennom iverksetting av forprosjekter med fokus på forankring, behovskartlegging og konseptutvikling. Målsettingen er å identifisere viktige områder, som har et potensiale for videreføring gjennom hovedprosjekter.

InnoMed skal også bidra til nasjonal koordinering av strategisk viktige områder gjennom møteplasser for informasjons- og kunnskapsutveksling og nettverksbygging.

3. Kunnskapsutvikling og -formidling

InnoMed skal jobbe systematisk med kunnskapsutvikling gjennom utprøving og tilpasning av metoder og verktøy til støtte for behovsdrevet innovasjonsarbeid. InnoMed har også fokus på formidling av utviklet kunnskap, både gjennom publisering av verktøy og retningslinjer, samt arrangement av møteplasser.