Workshop

Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn enkel søknad om prosessveiledning.

Kontakt oss på post@innomed.no

 

Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg

Organisasjonsdesigner, samhandling, forankring og endringsledelse
 • 20 års erfaring som rådgiver og prosessveileder
 • Utstrakt erfaring med tjenesteinnovasjon innen helse og omsorg i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia
 • Dyktig på endringsarbeid og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
 • Ledet utviklingen av sentrale innovasjonsverktøy fra KS og Helsedirektoratet
 • Har bredt nettverk og kan trekke inn ressurspersoner på ulike nivåer i kommuner, helseforetak og staten
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
 • Ergoterapeut med videre utdanning innen tjenestedesign, prosjektledelse og rådgivning
 • Har jobbet i velferdsteknologiprosjekter i Trondheim kommune, blant annet medisinsk avstandsoppfølging
 • Erfaren på å etablere samarbeid på tvers av helse- og omsorgstjenester, og med leverandører
 • Dyp kompetanse om kommunale tjenester og god erfaring med kulturbygging i organisasjonen
Marie Hartmann

Marie Hartmann

Tjenestedesigner
 • 15 års erfaring med interaksjons- og tjenestedesign, design research og strategi
 • Dyktig rådgiver innen brukerdrevne designprosesser
 • Har bidratt til å sette brukeren i fokus og utvikle gode tjenesteforløp i flere store og komplekse prosjekter
 • I 2013 var hun prosjektleder for ”Hvis pasienten fikk bestemme”, et tjenestedesignprosjekt som reduserte ventetiden for brystkreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus med 90%
Robert Hogvall

Robert Högvall

Sykepleier og organisasjonsdesigner
 • Tidligere sykepleier innen intensivsykepleie fra Ullevål sykehus
 • Sterk teknologibakgrunn og praktisk erfaring med å implementere en av verdens ledende løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • Har siden 2018 jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og i Helsedirektoratets pilot for medisinsk avstandsoppfølging
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Tjenestedesigner, prosjektleder, tjenesteinnovasjon og agile arbeidsprosesser
 • 15 års erfaring som rådgiver innen tjenestedesign og prosessutvikling/ -veiledning, innovasjon, endringsledelse, gevinstrealisering, digitalisering, konseptutvikling og kommunikasjonsrådgivning
 • Kjernekompetanse i kommunikasjon, kunnskapsdeling og koordinering av informasjon ut til ulike interessenter
 • Lang erfaring med å fasilitere workshops og gjennomføre prosessveiledning
Signe Thue Jerving

Signe Jerving

Innovasjonsrådgiver og sykepleier
 • Sykepleier med erfaring fra blant annet kommunal legevakt og sykehus
 • Har tatt videreutdanning i helsefremmede arbeid og skrev masteroppgave om digital hjemmeoppfølging
 • Støtter som rådgiver i digitaliserings- og endringsprosesser, og har god erfaring med konseptutvikling og innsiktsarbeid, kartlegging av barrierer og behov i helsesektoren
 • Bistår blant annet Helse Vest med utvikling av pasientforløp for digital hjerterehabilitering
Ashwanee Kjelsnes

Ashwanee A. Kjelsnes

Innovasjonsrådgiver, sykepleier og helseøkonom
 • Sykepleier med erfaring fra både voksen og nyfødt intensiv
 • Har tatt videreutdanning i helseøkonomi, ledelse og politikk og skrev masteroppgave om nye integrerte helsetjenester rettet mot skrøpelige eldre
 • Bistår som rådgiver i utvikling av gode tjenesteforløp med hensyn til finansiering av de ulike spesialist- og kommunale helsetjenestene
Eirill Wiik

Eirill Wiik

Tjenestedesigner, prosessveileder, innsikt- og behovskartlegging og endringsledelse
 • Over 20 års erfaring innen ledelse, produkt- og tjenesteutvikling og bruk av designmetodikk
 • Allsidig innovasjonsrådgiver, prosessleder og tjenestedesigner som benytter samspillet mellom analytiske og kreative metoder for å skape nye verdifulle løsninger
 • Tverrfaglig Master Exec. i Design Thinking og sertifisert PROSCI endringsleder
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor, både med brukerdrevne innovasjonsprosesser og med kompetanseheving av ansatte som ønsker å benytte tjenestedesign i møte med komplekse utfordringer
Erlend Kleiven. Innovasjonsrådgiver PA Consulting Group

Erlend Kleiven

Innovasjonsrådgiver, endringsledelse og organisasjonsdesign
 • Har erfaring fra jobb på sykehjem på skjermet avdeling for pasienter med demens, og har jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 • Har en bachelor i psykologi, og er videreutdannet innen teknologi, samfunn og innovasjonsstudier. Skrev masteroppgave om Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 • Relevant erfaring fra innovasjonsprosesser og tjenesteutvikling i offentlig sektor, og har arbeidet med utvikling av gode tjenesteforløp og implementering av ny teknologi
 • Bistår blant annet E-helse Vestland med utvikling av tjenester som legger til rette for digital hjemmeoppfølging

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar