Prosessveiledning

Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn en enkel søknad om prosessveiledning.

Kontakt oss på post@innomed.no

 

Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg

Organisasjonsdesigner, samhandling, forankring og endringsledelse
 • 20 års erfaring som rådgiver og prosessveileder
 • Utstrakt erfaring med tjenesteinnovasjon innen helse og omsorg i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia
 • Dyktig på endringsarbeid og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
 • Ledet utviklingen av sentrale innovasjonsverktøy fra KS og Helsedirektoratet
 • Har bredt nettverk og kan trekke inn ressurspersoner på ulike nivåer i kommuner, helseforetak og staten
Marie Hartmann

Marie Hartmann

Tjenestedesigner
 • 15 års erfaring med interaksjons- og tjenestedesign, design research og strategi
 • Dyktig rådgiver innen brukerdrevne designprosesser
 • Har bidratt til å sette brukeren i fokus og utvikle gode tjenesteforløp i flere store og komplekse prosjekter
 • I 2013 var hun prosjektleder for ”Hvis pasienten fikk bestemme”, et tjenestedesignprosjekt som reduserte ventetiden for brystkreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus med 90%
Robert Hogvall

Robert Högvall

Sykepleier og organisasjonsdesigner
 • Tidligere sykepleier innen intensivsykepleie fra Ullevål sykehus
 • Sterk teknologibakgrunn og praktisk erfaring med å implementere en av verdens ledende løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • Har siden 2018 jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og i Helsedirektoratets pilot for medisinsk avstandsoppfølging
Erlend Kleiven. Innovasjonsrådgiver PA Consulting Group

Erlend Kleiven

Innovasjonsrådgiver, endringsledelse og organisasjonsdesign
 • Har erfaring fra jobb på sykehjem på skjermet avdeling for pasienter med demens, og har jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 • Har en bachelor i psykologi, og er videreutdannet innen teknologi, samfunn og innovasjonsstudier. Skrev masteroppgave om Nasjonalt velferdsteknologiprogram
 • Relevant erfaring fra innovasjonsprosesser og tjenesteutvikling i offentlig sektor, og har arbeidet med utvikling av gode tjenesteforløp og implementering av ny teknologi
 • Bistår blant annet E-helse Vestland med utvikling av tjenester som legger til rette for digital hjemmeoppfølging
Julie Øvstedal

Julie Øvstedal

Innovasjonsrådgiver og siviløkonom
 • Siviløkonom med master i økonomi og administrasjon, med spesialisering innen ledelse, innovasjon og bærekraft
 • Har erfaring fra hjemmesykepleien i Fana bydel, Bergen
 • Innovasjonsrådgivning med spesielt fokus på gevinstrealisering og finansiering i innovative tjenester
 • Bistår blant annet bydel Frogner med DHO og med barn og unges helsetjenester i Helse Møre og Romsdal
Marit Nilsen

Marit Nilsen

Innovasjonsrådgiver og sykepleier
 • Sykepleier med mastergrad i digitalisering og innovasjon i helse- og velferdstjenester.
 • Erfaring med digitalisering fra kommune- og spesialisthelsetjenesten. Inngående kunnskap om digital hjemmeoppfølging, samhandling, tjenestedesign og gevinstrealisering.
 • Involvert i FACT-Ung i Oslo, Bedre forløp for skrøpelige eldre pasienter i Vestfold, Interregionalt arbeid for helhetlig pasientforløp for barn og unge med kjønnsinkongruens og Helhetlig palliativ behandling for barn og unge på Nordlandssykehuset.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar