Workshop

Møt InnoMeds innovasjonsrådgivere

InnoMeds rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

InnoMed er tilstede i hele Norge både fysisk og gjennom digitale kanaler. InnoMeds rådgivere bistår kommuner og sykehus med innovasjonsrådgivning og prosessveiledning. 

Rådgiverteamet har tverrfaglig kompetanse, og det mest egnede teamet blir satt sammen basert på prosjektets behov.

Legg inn enkel søknad om prosessveiledning.

Kontakt oss på post@innomed.no

 

Grete Kvernland-Berg

Grete Kvernland-Berg

Organisasjonsdesigner, samhandling, forankring og endringsledelse
 • 20 års erfaring som rådgiver og prosessveileder
 • Utstrakt erfaring med tjenesteinnovasjon innen helse og omsorg i Norge, Danmark, Sverige og Storbritannia
 • Dyktig på endringsarbeid og gevinstrealisering ved innføring av ny teknologi
 • Ledet utviklingen av sentrale innovasjonsverktøy fra KS og Helsedirektoratet
 • Har bredt nettverk og kan trekke inn ressurspersoner på ulike nivåer i kommuner, helseforetak og staten
Kirsti Fossland Brørs

Kirsti Fossland Brørs

Ergoterapeut, tjenestedesign, forankring og endringsledelse
 • Ergoterapeut med videre utdanning innen tjenestedesign, prosjektledelse og rådgivning
 • Har jobbet i velferdsteknologiprosjekter i Trondheim kommune, blant annet medisinsk avstandsoppfølging
 • Erfaren på å etablere samarbeid på tvers av helse- og omsorgstjenester, og med leverandører
 • Dyp kompetanse om kommunale tjenester og god erfaring med kulturbygging i organisasjonen
Trude Arntsen

Trude J. Arntsen

Tjenestedesigner, behovskartlegging, adferdsdesign og systemisk design
 • Erfaren rådgiver innen tjenestedesign og systemisk design, kommunikasjon og bruk av teknologi
 • Har siden 2003 jobbet med å utvikle kommunikasjon og gode brukeropplevelser i ulike kanaler og formater
 • Har over lengre periode jobbet med ulike kunder hvor hun har bistått med strategisk bruk av design i utviklingen av nye prosesser og tjenester.
Jens Lien

Jens Lien

Virksomhetsarkitekt, e-helsearkitektur, løsnings- og systemarkitekt
 • 25 års erfaring fra innovasjons- og utviklingsprosjekter i privat og offentlig sektor
 • Utdannet sivilingeniør, og har hatt roller som virksomhetsarkitekt, løsning- og systemarkitekt, teamleder og rådgiver
 • Har vært sentral i flere store anskaffelser innen helse og offentlig sektor og har bred erfaring med spesifikasjon, utvikling og leveranse av avanserte og virksomhetskritiske systemer innen helse-IT
 • Dyktig på å drive innovasjon/design-, arkitektur- og integrasjonsprosesser i kundeprosjekter
Marie Hartmann

Marie Hartmann

Tjenestedesigner
 • 15 års erfaring med interaksjons- og tjenestedesign, design research og strategi
 • Dyktig rådgiver innen brukerdrevne designprosesser
 • Har bidratt til å sette brukeren i fokus og utvikle gode tjenesteforløp i flere store og komplekse prosjekter
 • I 2013 var hun prosjektleder for ”Hvis pasienten fikk bestemme”, et tjenestedesignprosjekt som reduserte ventetiden for brystkreftpasienter ved Oslo Universitetssykehus med 90%
Robert Hogvall

Robert Högvall

Sykepleier og organisasjonsdesigner
 • Tidligere sykepleier innen intensivsykepleie fra Ullevål sykehus
 • Sterk teknologibakgrunn og praktisk erfaring med å implementere en av verdens ledende løsninger for elektronisk pasientjournal i spesialisthelsetjenesten
 • Har siden 2018 jobbet som prosessveileder i Nasjonalt velferdsteknologiprogram og i Helsedirektoratets pilot for medisinsk avstandsoppfølging
Synnøve Kleive

Synnøve Kleive

Tjenestedesigner, prosjektleder, tjenesteinnovasjon og agile arbeidsprosesser
 • 15 års erfaring som rådgiver innen tjenestedesign og prosessutvikling/ -veiledning, innovasjon, endringsledelse, gevinstrealisering, digitalisering, konseptutvikling og kommunikasjonsrådgivning
 • Kjernekompetanse i kommunikasjon, kunnskapsdeling og koordinering av informasjon ut til ulike interessenter
 • Lang erfaring med å fasilitere workshops og gjennomføre prosessveiledning
Silje Svadberg

Silje Svadberg

Tjeneste- og organisasjonsdesign, innsiktsarbeid og økonomisk analyse
 • Økonom med solid erfaring innen tjenesteinnovasjon, endring og digitalisering i offentlig sektor
 • Har jobbet både som prosjektleder og rådgiver i prosjekter i spesialist- og primærhelsetjenesten
 • Gir støtte til å etablere nye strategier, organisasjonsmodeller og prosesser, gjennomføre komplekse analyser og utredninger, sikre gevinstrealisering og kulturendring
Laura Kleiven

Laura L. Kleiven

Tjenesteinnovasjon, gevinstrealisering og forankring
 • Veileder i tjenesteinnovasjon, endringsledelse og gevinstrealisering i helse- og omsorgssektoren
 • Har erfaring som prosjektleder og rådgiver i prosjekter som omhandler digital hjemmeoppfølging
 • Gir støtte til å kartlegge utfordringer og behov, utarbeide tjenesteforløp, designe nye roller og ansvar, samt utarbeide måleindikatorer og oppfølgingsstrukturer for måling av effekter
 • Dyktig på å bistå med forankring og samhandling på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten
Signe Thue Jerving

Signe Jerving

Innovasjonsrådgiver og sykepleier
 • Sykepleier med erfaring fra blant annet kommunal legevakt og sykehus
 • Har tatt videreutdanning i helsefremmede arbeid og skrev masteroppgave om digital hjemmeoppfølging
 • Støtter som rådgiver i digitaliserings- og endringsprosesser, og har god erfaring med konseptutvikling og innsiktsarbeid, kartlegging av barrierer og behov i helsesektoren
 • Bistår blant annet Helse Vest med utvikling av pasientforløp for digital hjerterehabilitering
Ashwanee Kjelsnes

Ashwanee A. Kjelsnes

Innovasjonsrådgiver, sykepleier og helseøkonom
 • Sykepleier med erfaring fra både voksen og nyfødt intensiv
 • Har tatt videreutdanning i helseøkonomi, ledelse og politikk og skrev masteroppgave om nye integrerte helsetjenester rettet mot skrøpelige eldre
 • Bistår som rådgiver i utvikling av gode tjenesteforløp med hensyn til finansiering av de ulike spesialist- og kommunale helsetjenestene
Eirill Wiik

Eirill Wiik

Tjenestedesigner, prosessveileder, innsikt- og behovskartlegging og endringsledelse
 • Over 20 års erfaring innen ledelse, produkt- og tjenesteutvikling og bruk av designmetodikk
 • Allsidig innovasjonsrådgiver, prosessleder og tjenestedesigner som benytter samspillet mellom analytiske og kreative metoder for å skape nye verdifulle løsninger
 • Tverrfaglig Master Exec. i Design Thinking og sertifisert PROSCI endringsleder
 • Relevant erfaring fra offentlig sektor, både med brukerdrevne innovasjonsprosesser og med kompetanseheving av ansatte som ønsker å benytte tjenestedesign i møte med komplekse utfordringer
Bilde av Dakota Pritchard, innovasjonsrådgiver i InnoMed

Dakota Pritchard

Innovasjonsrådgiver og helseøkonom
 • Utdannet innen helseøkonomi og nevrovitenskap
 • Sertifisert i prosjektledelsesrammeverket PRINCE2(R) 
 • Tidligere rådgiver og helseøkonom ved Folkehelseinstituttet
 • Bistår som rådgiver i digitaliserings- og endringsprosesser

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar