Prosessveiledning InnoMed

InnoMed har tildelt støtte til nye prosjekter i april 2024

Ti prosjekter har fått tildelt prosessveiledning fra InnoMed ved første søknadsrunde i 2024.

Disse prosjektene har fått tildelt veiledning:

Et intelligent mål på kondisjon (Sykehuset i Vestfold)

Prosjektet har som mål å utvikle en webapplikasjon som et klinisk verktøy for primær- og spesialisthelsetjenesten, og for personer med overvekt og fedme, for å motivere til økt fysisk aktivitet og gi økt innsikt i egen helsetilstand. Formålet er å avlaste spesialisthelsetjenesten og forebygge helseutfordringer for personer med overvekt og fedme. Dette innebærer å utvikle en AI-modell til å estimere fysisk kapasitet (VO2-max) for pasienter med overvekt og fedme, som er et viktig helseparameter for denne pasientgruppen. AI-modellen skal bruke enkle mål, som pasienten selv eller i samråd med fastlegen kan fremskaffe, og modellen skal tilgjengeliggjøres for brukerne (pasienter og behandlere) gjennom en webapplikasjon. I dag gjøres målinger av fysisk kapasitet for denne pasientgruppen hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, og det kreves spesialtilpasset utstyr og kompetanse til å gjennomføre dette, noe som er ressurskrevende og som gjør at ikke alle som har behov for det får tilbudet. 

Kontaktperson i prosjektet: Bjørn-Jostein Singstad, PhD-stipendiat og helseinformatiker

 

Digital samhandling i palliative pasientforløp for barn og unge (Sykehuset i Vestfold - Barneavdelingen)

Prosjektet har som mål å forbedre Sykehuset i Vestfolds (SiV) tjeneste til barn og unge i palliative pasientforløp, i samarbeid med Sandefjord kommune og ev. flere kommuner, inkludert fastleger. Det er i dag dårlig samhandling mellom tjenestene om målgruppen, som gir mangelfull informasjon på tvers, dårligere tjenestetilbud og at oppgaver gjøres dobbelt. Gjennom å innføre en ny digital løsning som legger til rette for egenmestring, samvalg og støtte på tvers av tjenester, skal pasientene i større grad kan følges opp der de ønsker å være - hjemme. Målet er et sømløst tjenestetilbud til pasient og familien og redusere uønsket variasjon og forbedre tilgjengelighet.

Kontaktperson i prosjektet: Michelle Skjeseth Fjeller, Koordinator / Sykepleier 

 

Ung Arena + Vestfold (Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold HF)

Ung Arena + Vestfold er et prosjekt startet i september 2021 med det oppdrag om å "utvikle og pilotere en modell som integrerer kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og ev. andre velferdstjenester og frivillige i et felles lavterskeltilbud for unge / unge voksne (13-25 år) med psykiske problemer og/eller rus." Hensikten er å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- / sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske- og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov. Ung Arena + Vestfold åpnet dørene 5.mars i år, og er nå inne i en pilotperiode fram til mars 2026.

Kontaktperson i prosjektet: Kari Marthinsen, Spesialrådgiver / Prosjektleder 

 

Min Jordmor (Drammen VVHF og Drammen kommune)

Prosjektet Min Jordmor ønsker å tilby gravide en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg, der hvor fokuset ligger på den personlige relasjonen og kontinuitet mellom jordmor og den gravide.

Dette innebærer at en gruppe jordmødre har omsorg for en gruppe kvinner og deres familier under svangerskap, fødsel og barseltid. Formålet er å tilby gravide en sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg gjennom et attraktivt fødetilbud for kvinner hvor overganger mellom kommunehelsetjeneste og sykehuset blir "utvisket". Det er også et mål om at prosjektet skaper en attraktiv arbeidsplass for jordmødre, samt øker samhandlingen mellom spesialist- og primærhelsetjenesten ved at de ansatte får oppgaver knyttet til pasientbehandlingen i begge forvaltningsnivåer.

Kontaktperson i prosjektet: Hilde Merethe Finstad, Prosjektleder

 

Sømløse tjenester (Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune) 

Sørlandet sykehus og Kristiansand kommune har i fellesskap besluttet en samlokalisering av nytt akuttbygg og et tilstøtende helsehus med kommunale tjenester. Målet med samarbeidet er innovativ pasientbehandling, bærekraftige tjenester med tanke på rekruttering og økonomi, og et utvidet samarbeid for mer sømløse tjenester i tråd med strategi for helsefellesskapet Agder.

Kontaktperson i prosjektet: Kristin Frigstad Korsvik, Prosjektmedarbeider

 

Felles psykisk helsemottak (Sykehuset i Vestfold)

I prosjektet "Felles psykisk helsemottak" ønsker DPS Vestfold og Sandefjord kommune å etablere en vei inn for alle pasienter over 18 år i Sandefjord som trenger psykisk helsehjelp – uavhengig av om det er mild og kortvarig tilstand eller alvorlig psykiatri. Prosjektet har som mål å legge til rette for at riktig ressursbruk sikres på den første vurderingen av pasienten og samtidig sikrer rask og koordinert helsehjelp på riktig nivå. Dette vil bidra til at fastlege ikke forblir portvakt alene, og at kommunal psykiatritjeneste blir veien inn til DPS/spesialisthelsetjeneste. 

Kontaktperson i prosjektet: Mette Camilla Moen, Avdelingssjef 

 

Digital smittevern- og antibiotikavisitt (De fire helseforetakene i Helse Nord)

Prosjektet har som mål å utvikle et digitalt verktøy for smittevern- og antibiotikavisitt, som skal kunne brukes i kommunale helseinstitusjoner og sykehus. Verktøyet vil gjøre det enkelt å dokumentere om egen praksis samsvarer med nasjonale anbefalinger og retningslinjer, noe det ikke finnes et verktøy for i dag.  Prosjektgruppen utgjør de fire helseforetakene i nord.

Kontaktperson i prosjektet: Synne Sætermo, Smittevernsykepleier 

 

Habilitering i "Barn og unges helsetjeneste" (Helse Vest RHF)

Barn og unge med sammensatte behov og deres familier opplever at tjenestene er fragmenterte, uoversiktlige og bruker mye tid på å koordinere sine egne tjenester. Formålet med prosjektet er å legge til rette for bedre samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, for å bidra til at barn og unge som har behov for habilitering skal få hjelpen de trenger, til riktig tid og sted, og oppleve tjenestene som helhetlige og sammenhengende.

Prosjektet tar i bruk arbeidsmetodikken fra prosjektet Barn og Unges Helsetjeneste Helse Fonna, og er organisert i et regionalt nettverk i opptaksområdet til Helse Vest. Hvert av de fire helseforetakene har sine lokale prosjektledere og arbeidsgrupper.

De lokale prosjektene skal samle brukerrepresentanter, ledere og fagfolk fra de ulike tjenestene som arbeider med barn og unge med habiliteringsbehov. Sammen skal det synliggjøres for kommunene og helseføretakene hvem som har ansvar for hva og gi brukerene bedre informasjon av hva de kan forvente av tjenestene.

Kontaktperson i prosjektet: Linn Vik Indrebø, Regional nettverkskoordinator

 

Trygg barseltid ved tidlig hjemreise (Kvinneklinikken, Stavanger Universitetssykehus)

I prosjektet "Trygg barseltid ved tidlig hjemreise" planlegger barselomsorgen i Sør-Rogaland å utvikle et tjenestetilbud for mødre som velger tidlig hjemreise etter fødsel, gitt at både mor og barn er friske. Prosjektet vil undersøke faktorer som bidrar til trygghet etter tidlig hjemreise, i samarbeid med Helse Stavanger og brukergrupper. Prosjektet er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner om kontinuitet i omsorgen. En styrket kommunejordmortjeneste vil kunne avlaste spesialisthelsetjenesten, og prosjektet vil videre kartlegge behovet for en mer differensiert barselomsorg.

Kontaktperson i prosjektet: Signe Egenberg, Prosjektleder 

 

Bekymringsfull rusbruk hos barn og unge (Helse Vest RHF)

Prosjektet "Bekymringsfull rusbruk hos barn og unge" har sin bakgrunn i at dagens rusbehandlingstilbud for barn og unge fremstår som fragmentert, og at det derfor er behov for å skissere et tjenestetilbud i samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommuner. Gjennom prosjektet ønsker man å samle de ansvarlige instansene (kommunene, spesialisthelsetjenestene og Bufetat) for å lage et godt koordinert og helhetlig rusbehandlingstilbud på tvers av forvaltningsnivå og sektorer. Målet er at prosjektet skal tydeliggjøre og forbedre dagens rusbehandling til barn og unge, og skape helhetlig behandlingsforløp som bygger på felles forståelse og oppgavedeling.

Kontaktperson i prosjektet: Brita Mauritsen Næss, Seniorrådgiver