Kunnskap

Kompetansebroen gir økt samhandling og kompetansedeling

Ahus sin implementering av Kompetansebroen har bidratt til økt samhandling og kompetansedeling i helsetjenestene i Viken, Oslo, Vestfold og Innlandet.

Image
Bilde - Kompetansebroen

 

Behovet for samhandling mellom sykehus og kommune har aldri vært større. Sykehusene opplever i økende grad at deres evne til å håndtere pasientpågang utfordres. I kommunene erfarer man etter å ha fått ansvar for akuttmedisinske døgnplasser at pasientene blir både flere og sykere. Det er derfor mye å vinne på at fagpersonell får mulighet til å dele kompetanse og erfaringer på tvers av sektorer og fagmiljøer.

Kunnskapsutveksling var sentralt da Skedsmo og Lørenskog kommune, Akershus universitetssykehus (Ahus), Kjeller Innovasjon og Norway Health Tech i 2014 lanserte «Trygg i egen kommune», et behovsdrevet innovasjonsprosjekt for erfarings- og kompetanseutveksling mellom Ahus og kommunene rundt. Som bakgrunn for lanseringen lå en felles erfaring: «Pasienten blir den skadelidende ved dårlig samhandling».

Prosjektet foreslo etableringen av en fysisk kompetansesentral, et felleseid kurs- og møtested der kommunalt ansatte, sykehuspersonell, fastleger og studenter kunne treffes. Etter videre kartlegging av behov knyttet til kompetansedeling kom ideen om en digital plattform opp. Det ble søkt innovasjonsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og nettportalen ble utviklet i prosjektperioden 2016-2017.

Det har gjennom hele prosessen vært viktig for oss å samle innspill fra fagmiljøene for å identifisere og møte behovet for kompetansedeling mellom sykehus og kommuner, sier Kjersti Sirevåg, daglig leder av Kompetansebroen.

Kompetansebroen har også vært opptatt av å skape en plattform med et brukervennlig grensesnitt som er lett tilgjengelig og som tar i bruk moderne digitale læringsressurser. Det oppleves høy trafikk fra hele landet, som tyder på at konseptet treffer bredt.

Mye av faginnholdet som deles på Kompetansbroen er utarbeidet av kommuner eller sykehus, og alt av innhold er kvalitetssikret av Kompetansebroens fagredaksjon før publisering. I tillegg utarbeider Kompetansebroen egne kurs, filmer, podkaster og nyhetssaker.

Mer innhold og flere brukere

Kompetansebroen har siden lanseringen i 2017 hatt en formidabel vekst i tilbudt innhold og i antall brukere. Tilbakemeldinger viser at innholdet er svært praksisrelevant for brukerne, og at Kompetansebroen gjennom informasjonsdeling og praktisk samarbeid forbedrer samhandlingen mellom nivåene.

Helsepersonell og studenter fra hele landet er nå brukere av tjenesten, og i 2019 ble det etablert lokale redaksjoner i Vestfold og Innlandet. Fra 2021 vil Østfold også bli koblet på samarbeidet. 

Erfaring viser til at gjenbruk av kvalitetssikret faginnhold på tvers av sykehus og kommuner gir økt kvalitet og tidsbesparelse for fagansvarlige. De kan nå spare tid når de skal finne eksisterende fagstoff, eller når de skal utarbeide og/eller kvalitetssikre nytt materiell.

Vi er godt fornøyd med den positive mottakelsen Kompetansebroen har fått og våre evalueringer viser at den lykkes i oppdraget om kompetansedeling og samhandling på en brukervennlig og innovativ måte. Vi arbeider for tiden med å finne løsninger for hvordan imøtekomme etterspørselen og skalere opp plattformen, slik at enda flere kan få glede av den, sier Kjersti. 

Relatert innhold