Dame med lege på telefonen

Videosuksess i Trøndelag

Orkdal distriktspsykiatriske senter bruker videokommunikasjon i sine tjenesteforløp.

Orkdal DPS igangsatte et prosjekt i 2018 for å utarbeide nye tjenesteforløp for bruk av video til pasientkonsultasjoner, utskrivningssamtaler, samhandlingsmøter med kommuner og oppstartssamtaler med pasienter.

Orkdal Distriktspsykiatriske Senter ligger under St. Olavs hospital og har et opptaksområde som strekker seg fra Røros til Hitra. Flere pasienter i distriktet opplever at lange geografiske avstander mellom egen hjemkommune og Orkanger medfører tidkrevende reiser og store kostnader, og at det således går ut over den psykiatriske behandling de mottar. Det samme gjelder samhandling mellom personell på tvers av forvaltningsnivå, ettersom det er tid- og ressurskrevende for personell på Orkdal DPS å avholde fysiske møter ute i kommunene.

Det går ikke mange busser mellom Hitra og Orkdal, og reisen tar lang tid. Ofte tar en konsultasjon kun tre kvarter. Det koster mye penger hvis man ønsker å kjøre selv, og dette er utgifter man ikke får refundert, sier Hanne Gro Wenzel, leder i FoU enheten, St. Olavs hospital, Orkdal DPS. 

Prosjektet var finansiert av innovasjonsmidler fra Helsedirektoratet, samt egenfinansiering av blant annet personalressurser. Prosjektets målsetning var å øke tilgjengeligheten av spesialisert kompetanse i distriktene, slik at tilbudet ble likt for alle pasienter i opptaksområdet.

Tjenesteforløpet ble utviklet ved bruk av tjenestedesignmetodikk med god involvering av lokale klinikere, representanter fra kommune og brukerinvolvering under en workshop. Videre ble det kjøpt inn 5 videoskjermer og 10 iPader med tilhørende simkort, hvor videoskjermene ble utplassert på behandlerkontorer, mens iPadene ble lånt ut til pasienter som ønsket å prøve videobehandling. Deretter ble det satt i gang opplæring og motiverende tiltak for å få ansatte til å bruke tilbudet. I dag kan pasientene også bruke egne mobiltelefoner, nettbrett eller PCer til videkonsultasjon.

Med video trenger man ikke å ha lange behandlinger bare fordi pasienten eller helsepersonellet har reist langt, men hyppigere og kortere møter med pasient eller kommunalt personell. Vi startet med videokonsultasjoner for pasienter med angst og depresjon, men nå tilbyr vi videokonsultasjoner til alle brukergrupper. Vi har til og med hatt videomøter med pasienter i Thailand og Polen, sier Hanne Gro.

Gevinstene av video har vært mange. Orkdal DPS opplever at flere pasienter foretrekker video overfor fysiske konsultasjoner, og at konsultasjonene ofte medfører lettere kontakt mellom behandler og pasient. Video har også redusert reisebelastning for mange pasienter og ansatte. Evalueringen er basert på intervjuer med pasienter og behandlere.

Etter avslutning av forprosjektet og implementering av tilbudet med videokonsultasjoner i vanlig drift har prosjektet endret plattform for konsultasjonene. Hemit har utviklet en mulighet for videokonsultasjon med bruk av Skype for business.

Dette er en mulighet som har stor brukervennlighet for både pasienter og behandlere, og dermed øker tilgjengeligheten for tilbudet. Man må tørre å prøve og feile litt i starten for at man i hele tatt kommer i gang med video. Så lenge klinikere og pasienter mottar god støtte og veiledning underveis, så vil de oppdage at video gir gode gevinster.

Utover høsten skal Orkdal DPS etablere digitale reiseteam for å erstatte fysiske møter med fastleger og kommunal psykiatri. Vanligvis utføres slike møter 3-4 ganger i halvåret med alle 11 kommuner som befinner seg under Orkdal sitt nedslagsfelt.

Det har vært utfordrende med å ha tilstrekkelig antall leger til å reise rundt til kommunene. I tillegg er det belastende på miljøet. I første omgang skal ledelsen i Orkdal DPS reise til kommunene for å introdusere konseptet, før vi etablerer digitale samhandlingsflater, sier Hanne Gro optimistisk.