Prosessveiledning fra InnoMed

InnoMed tilbyr prosessveiledning til kommuner og helseforetak som samarbeider om tjenesteinnovasjon. 

InnoMed tilbyr prosessveiledning for kommuner og helseforetak som ønsker å drive med tjenesteinnovasjon. Veiledningen utføres av våre erfarne innovasjonsrådgivere, som støtter prosjektledere og lokale ressurser i deres arbeid med tjenesteinnovasjon i helsesektoren. Vi bruker Veikart for tjenesteinnovasjon, sammen med en rekke verktøy og metoder for tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering. 

Det er viktig å kunne dokumentere og dele erfaringer fra de prosjektene vi bistår, og det legges stor vekt på at erfaringsgrunnlaget er praksisnært, konkret, helhetlig og lett tilgjengelig. Eksempler på relevante erfaringsgrunnlag er beskrivelser av helhetlige tjenesteforløp med roller, ansvar og samhandlingsarenaer, veivisere og eksempelbanker med utfyllende beskrivelser av prosesser, rutiner og prosedyrer brukt i daglig drift. 

 

Image
Scenariobygging fra workshop i tjenesteinnovasjon
Eksempel på bruk av verktøyet Scenes i workshop

Gjennomføringsplan for prosessveiledning: 

Oppstart

 • Bli kjent: 
  Prosessveilederne fra InnoMed gjør seg godt kjent med bakgrunnen for prosjektet, berørte aktører og strategisk forankring. 
 • Avklar nåsituasjon og behov: 
  Hva er organisasjonens modenhet og gjennomføringsevne? Hvor ligger eierskapet? Hvilke interessenter er sentrale for å lykkes? Hvor langt har prosjektet kommet? Hva er problemstillingene prosjektet støter på? Hvor er behovet for prosessveiledning størst?
 • Avklar forventninger: 
  Avklar forventninger med prosjektleder/–eier og innovasjonsrådgivere.

Gjennomføring

 • Utarbeid plan: 
  Veiledningsplan som ivaretar lokale behov og kostnadseffektiv gjennomføring. 
 • Involver ledere og ansatte: 
  Sørg for bred deltagelse fra tjenestene slik at samskaping ,forankring og læring skjer underveis i veiledningen. Det er et viktig premiss at både de som skal lede og levere tjenesten deltar i prosessveiledningen.
 • Løft frem ambassadører for ny praksis: 
  Helse- og omsorgstjenesten har behov for ambassadører som går i spissen for ny praksis. InnoMed hjelper prosjektene med å løfte frem gode ambassadører til kompetansenettverk på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. 
 • Vær en god støttespiller: 
  Vær tilgjengelig for sparring med prosjektet. Sørg for kontinuitet ved at det lokale prosjektet har en fast sparringspartner fra InnoMed.  
 • Del kompetanse: 
  Kompetansenettverk brukes aktivt for å spre kunnskap og erfaring fra prosjekter. 
 • Tør å utfordre prosjektet: 
  InnoMeds innovasjonsrådgivere skal tørre å utfordre prosjektet på en konstruktiv måte.
 • Tilpass ved behov: 
  Tilpass plan for prosessveiledning, verktøy eller metodikk ved behov. Det viktigste er at prosjektet får hjelp til å lykkes.

Spredning

 • Del erfaringer:
  Gode og mindre gode erfaringer spres gjennom veiledningsperioden.

Vil du vite mer? Se vår video om prosessveiledning her: 

Nyttige lenker