eHjerteRehab

Nye prosjekter får støtte fra InnoMed i juni 2024

Etter tildelingen i juni får ni nye prosjekter tildelt prosessveiledning fra InnoMed. Her kan du lese mer om disse.

Barn og unges helsetjeneste i Agder

Prosjektet har som mål å innføre ulike samhandlingsforløp for barn og unge med psykiske helseplager i Agder, kalt Agdermodellen. Samhandlingsforløpene skal bidra til at barn og unge får hjelp fra rett tjeneste og et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud på tvers. Samhandlingsforløpene tar utgangspunkt i den nasjonale modellen som ble utviklet i Helse Fonna. I tillegg til implementering av syv forløp i tråd med Helse Fonna-modellen, skal prosjektet utvikle et forløp for barn og unge innen rus. Forløpene skal innføres i alle de 25 kommunene i Agder. 

Kontaktperson i prosjektet: Silje Wold Sætherhaug, Sørlandet Sykehus

Samarbeidspartnere: Helsefellesskapet i Agder ved Sørlandet sykehus og alle kommuner i Agder 

 

RusFACT Oslo sentrum 

RusFACT Oslo Sentrum er et tverrfaglig tilbud under utprøving for de dårligste pasientene/personene som har alvorlig og langvarig rusproblematikk, og komorbiditet innen psykisk lidelse og somatikk.
RusFACT jobber etter FACT-modellen som en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Gjennom FACT-modellen får målgruppen koordinerte, sammensatte, arenafleksible tjenester, fremfor ordinære ensartede tjenester med avtalte oppmøtetidspunkt, som er krevende for målgruppen å forholde seg til. Prosjektet startet i 2021 og har hittil hatt ca. 120 pasienter. Prosjektet varer ut 2025, og det skal da besluttes en eventuell overgang til varig drift. Formålet med prosjektet er å gi målgruppen økt livskvalitet gjennom tilpasset og tverrfaglig hjelp, samt å redusere belastningen på helsevesenet, gjennom færre akutte døgnovernattinger/innleggelser og jobbe for større grad av stabilitet i fast bolig, og bosette flere i kommunale boliger. Prosjektet har tidligere fått noe støtte fra InnoMed. For å forberede varig drift, ønsker prosjektet nå å gjøre en vurdering av hvordan dagens tjeneste treffer for både brukere og samarbeidspartnere, som grunnlag for å vurdere hvordan tjenesten kan videreutvikles.

Kontaktperson: Arnhild Rake, Velferdsetaten

Samarbeidspartnere: Velferdsetaten, Bydel St. Hans Haugen, Bydel Gamle Oslo, Lovisenberg sykehus

 

Samhandlingsmodell for barn og unge med psykiske lidelser

Helsefellesskapet i Oslo har besluttet å innføre en samhandlingsmodell for barn og unge med psykiske plager og lidelser. Bakgrunnen er økningen i antall henvisninger til BUP sammen med innsikter om begrenset samhandling mellom tjenestene. Prosjektet skal se til eksisterende beskrivelser av samhandlingsforløp fra Helse Fonna-modellen, en mer pasientvennlig rutine for inntak i BUP ("All in" fra Ahus), samt vurdere å innføre samhandlingsarenaer i bydelene som veileder og koordinerer. Prosjektets mål er å innføre samhandlingsmodellen i bydelene og de relevante tjenestene.

Kontaktperson: Kjersti Sirevåg, prosjektleder

Samarbeidspartnere: Helsefellesskapet i Oslo

 

Prehabilitering for lungekreft

Prosjektet skal utvikle et tjenestetilbud om prehabilitering av lungekreftpasienter. Dette skal pågå i perioden fra henvisning (oppstart pakkeforløp), til utredning, diagnose og behandlingsstart. Prehabiliteringen skal optimalisere helsetilstanden forut for kreftbehandlingen, ift. fysisk aktivitet, ernæring, røykeslutt og mental forberedelse. Informasjon og dialog skal gå via app og fysisk oppmøte. En sentral del av prosjektet er å finne ut hvilke oppgaver sykehus og kommune skal ta i prehabiliteringen og hvordan sykehus og kommune kan samhandle om pasienten digitalt.

Kontaktperson:  Anne Edvardsen, Akershus universitetssykehus

Samarbeidspartnere: Akershus universitetssykehus og Ullensaker kommune

 

Digital tvilling for oppfølging av prostatakreft

Prosjektet har som mål å utvikle en digital tvilling for oppfølging av prostatakreftpasienter i primær- og spesialisthelsetjenesten. Gjennom data fra primær- og spesialisthelsetjenesten innen kvalitet, logistikk og økonomi og er målet å bygge en digital tvilling som skal gi et helhetlig bilde av pasientens helsetilstand. Dette skal bidra til mer effektiv virksomhetsdrift og bedre helsetjenester. Løsningen skal gi pasienter, helsepersonell og nærpersoner riktig informasjon og god beslutningsstøtte i hele pasientforløpet. Prosjektet er en del av Helse 4.0, et samarbeidsprosjekt om digital transformasjon mellom Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner. På sikt er ambisjonen å utvikle digitale tvillinger for mange pasientgrupper.

Kontaktperson: Sjur Sand Sigstad, Sykehuset Innlandet

Samarbeidspartnere: Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet, Sykehuset Østfold og Sykehuspartner

 

Digital hjemmeoppfølging i Bergen 

Bergen kommune i samarbeid med fastlegeordningen og Helse Bergen skal etablere digital hjemmeoppfølging for hjemmeboende brukere av helsetjenester. Prosjektet er i oppstartsfasen med forbedrende arbeid før utprøving som hovedfokus. Formålet med prosessveiledning er å utvikle en samarbeidsavtale som dekker alle aktørene sine behov og sikrer et felles engasjement inn i prosjektet. Videre ønskes det veiledning til gevinstarbeid på tvers av alle aktører i samspillet."

Kontaktperson: Preben Aleksander Tholo von Ahnen

Samarbeidspartnere: Bergen kommune, fastlegeordningen, Helse Bergen

 

Helhetlige pasientforløp for voksne med spiseforstyrrelser

Prosjektets mål er å sikre et helhetlig behandlingstilbud for voksne med spiseforstyrrelser av god kvalitet, der de får rett hjelp, på rett sted, til rett tid. Dette innebærer også et mål om at pasientene skal få et tilbud på lokalt nivå, nærmest der pasientene bor. 
Prosjektet er i konseptfasen, hvor en nå ønsker å gjøre et kartleggings- og innsiktsarbeid for å identifisere behov og utfordringer i dagens tjenestetilbud, på tvers av kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, samt frivillige organisasjoner. På bakgrunn av innsikt som vil fremkomme i denne kartleggingen ønsker en videre å utvikle et regionalt pasientforløp som sikrer sømløse overganger mellom ulike behandlingsnivå.

Kontaktperson: Carina Mæland, Helse Vest, Signe Haugen, Helse Bergen

Samarbeidspartnere: Helse Vest RHF, Stavanger kommune

 

Samskaping i Vest: Prosjekt Ansvarlig og bærekraftig håndtering av økning i henvisninger

Prosjektets mål er å bedre samarbeid for å håndtere den økte henvisningsmengden innen psykisk helse. Prosjektet skal bidra til at ressursene brukes effektivt for å hjelpe pasienter og skape verdi for samfunnet.  

Bakgrunnen for prosjektet er en betydelig økning i henvisninger til psykisk helsehjelp og en relatert økning i sykefravær og uførhet på grunn av psykiske lidelser. Dette har ført til kapasitetsproblemer og bekymringer for konsekvensene. Det har blitt utviklet et sterkt samarbeid mellom aktørene gjennom felles innovasjonsprosjekter og nettverk, og det er en felles forståelse av behovet for samarbeid om felles løsninger. Prosjektet søker å unngå at løsninger i en virksomhet fører til problemer i en annen, og ønsker å forstå problemet bedre for å utvikle løsninger som er verdifulle for både brukere og samfunnet.

Kontaktperson: Trude Senneseth, Helse Bergen

Samarbeidspartnere: Øyane DPS, Helse Bergen, Askøy kommune, Øygarden kommune, NAV Region Vest

 

Samhandling for sømløse overganger

Prosjektet "Samhandling for sømløse overganger" sikter mot å forbedre tjenestene til barn med nedsatt funksjonsevne. Prosjektet skal utvikle et samhandlingsforløp for pasientgrupper i Barne- og ungdomshabilitering (HABU), hvor dette samhandlingsforløpet skal inkluderes i modellen for “Barn og unges helsetjeneste”. Prosjektet skal lage gode forløp ved viktige overganger i livet, som overgangen fra barnehage til skole og overgang til voksenlivet. 

Prosjektet ønsker å utarbeide en modell eller et rammeverk som også kan brukes til andre pasientgrupper med sammensatte behov.

Kontaktperson: Henriette Holm, Helse Vest

Samarbeidspartnere: Helse Stavanger, Stavanger kommune