Prosessveiledning

Nye prosjekter har fått tildelt støtte fra InnoMed

11 prosjekter fikk i slutten av 2022 tildelt prosessveiledning fra InnoMed.

Ønsker du å søke prosessveiledning fra InnoMed til ditt prosjekt? Les mer om InnoMed og prosessveiledning her.

 

Nye prosjekter som fikk tildelt veiledning fra 15. november:

 

Spredning av digital hjemmeoppfølging, Nasjonalt

Nasjonalt samarbeidsprosjekt rundt spredning av digital hjemmeoppfølging. Målet for prosjektet er at pasienter i hele landet får tilbud om digital hjemmeoppfølging der det er hensiktsmessig og forsvarlig oppfølging for den enkeltes behov blir gitt.

 

Avvikshåndtering, Grimstad kommune

Prosjektet skal utvikle en sikker, brukervennlig og velfungerende digital avvikssløyfe mellom de ulike aktørene i helsefellesskapet i Agder.

 

Ung Arena+, Helsefellesskapet i Vestfold

rosjektet har som mål å imøtekomme unges behov for helhet, oversikt og egenkontroll i sitt møte med helse- og sosiale tjenester, forebygge videre utvikling av psykiske og/eller rusproblemer, samt initiere tidlig intervensjon fra spesialisthelsetjenesten ved behov.​ 

 

OUS hjemme - delprosjekt samhandling, Oslo Universitetssykehus

Strategisk satsning på spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet med delprosjektet samhandling i OUS hjemme er å utvikle gode fellestjenester og støttefunksjoner for å sikre god samhandling mellom OUS og kommunehelsetjenesten, inkludert fastlegene. 

 

Svingdørsprosjektet, Helse Bergen

Prosjektet har som mål om å forbedre helsetjenestene til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus.  Prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester, hvor pasienten blir satt i sentrum av, og har nytte av tjenestene som gis. 

 

Koordinator i spesialisthelsetjenesten, Helse Vest RHF

Prosjektet skal sikre at koordinatorordningen ved sykehus i Helse Vest er tilstrekkelig implementert ved kliniske enheter, et ønske fra både pasienter, kommune og spesialisthelsetjenesten. 

 

Helhetlig pasientforløp for personer med kjønnsinkongruens, Helse Vest RHF

Målet med prosjektet er å sørge for et helhetlig behandlingstilbud for barn og unge med kjønnsinkongruens, samt etablere regionale sentre for barn og unge med kjønnsinkongruens. 

 

Barn og unges helsetjeneste, Helse Møre og Romsdal

Målet med prosjektet er å sikre sammenhengende helsetjenester for barn og unge med psykiske lidelser, på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

 

Tverrsektoriell samhandlingskonsultasjoner for sammensatte smertetilstander, St. Olavs Hospital

Prosjektet har som mål å utforme, utprøve og etterleve et nasjonalt pasientforløp, som sikrer tverrfaglig samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenester, samt NAV for pasienter med langvarige og sammensatte smertetilstander. 

 

Samhandlingsprosjektet, Narvik kommune og UNN

Med Utbyggelse av nytt Universitetssykehus i Nord-Norge og helsehus i Narvik kommune ønsker partene bedre samordning av tjenester og løsninger mellom de,. Samlokalisering gir mulighet for å utvikle samhandlingskultur og løsninger. 

 

Barn og unge med behov for langvarige og sammensatte tjenester, Kristiansand kommune

Et forprosjekt mellom Kristiansand kommune og SSHF Kristiansand for utvikling av en samhandlingsmodell for barn og unges helsetjeneste. Målet med prosjektet er å bedre samhandling mellom kommune, sykehus og brukerrepresentanter som jobber med barn og unge.

Image
Kart over prosjekter som fikk tildelt støtte av InnoMed i T3 2023

Kart over hvor i Norge de nye prosjektene er lokalisert