dialyse

Digital oppfølging av dialysepasienter

Dialyse er en livslang behandling som blir gitt til pasienter med nyresvikt. Behandling på sykehus tar vanligvis fire timer av gangen, og må gjennomføres tre ganger i uka. Med hjemmebehandling og digital oppfølging opplever dialysepasientene økt livskvalitet og mer fleksibel hverdag.

Det nasjonale målet er at 30% av dialysepasienter skal behandles hjemme. Ved hjemmebehandling trenger pasientene mye oppfølging, og det setter press på ressurser på sykehusene. I Sykehuset Telemark foregikk oppfølgingen over telefon og fysiske konsultasjoner. Dette er en lite ideell måte å organisere oppfølging på, da det er svært tidkrevende og omfattende. Det var dermed behov å undersøke nye måter å gjennomføre oppfølging på. I 2019 startet Sykehuset Telemark opp et pilotprosjekt for å blant annet teste ut digital løsning for medisinsk avstandsoppfølging av pasienter som får dialysebehandling hjemme. Sykehuset ønsket å kartlegge hvordan organisere en slik tjeneste for å møte både pasienters og ansattes behov. Løsningen er utviklet i samarbeid med Universitetet i Sør-Øst-Norge, SINTEF og Imatis. Med løsningen vil pasienter blant annet kunne rapportere om egen tilstand, kontakte sykepleier ved behov og få tett oppfølging av helsepersonell. 

Nyttige lenker