DHO

Hjemmeoppfølging for kronisk syke

Kronisk syke pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging opplever økt trygghet og enklere hverdag.

Pasienter med kroniske sykdommer og/eller psykiske lidelser som får tilbudet om digital hjemmeoppfølging blir tildelt nødvendig måleutstyr, slik som pulsoksymeter og blodtrykksmåler. Dette benytter pasientene til digital selvrapportering. Videre blir målingene som rapporteres inn vurdert av helsepersonell, og pasientene får tett oppfølging til enhver tid. Primær- og spesialisthelsetjenesten samarbeider om oppfølgingen. Med digital hjemmeoppfølging vil behovet for fysiske konsultasjoner reduseres, kapasitet blir frigjort og kostnader spares. Digital hjemmeoppfølging gir dermed ikke bare gevinster for pasientene, men også helsevesenet.

Nyttige lenker