Utenfor-regnskapet

InnoMed gir støtte til DHO-prosjekter over hele landet

InnoMed gir veiledning til 17 samarbeidsprosjekter rundt om i landet som skal teste og innføre digital hjemmeoppfølging av pasienter. Målet er at flere pasienter får oppfølging fra helsetjenesten når de trenger det og at de mestrer livet med sykdom bedre. Samtidig skal dette føre til redusert forbruk av helsetjenester.

Prosjektene har felles mål om å bidra til bedre fysisk og psykisk helse hos pasienter, bedre pasientopplevelse og økt bærekraft for helse- og omsorgstjenesten. Nasjonal spredning av DHO (digital hjemmeoppfølging), er et tiltak i videreføring av nasjonalt velferdsteknologiprogram som driftes av Helsedirektoratet. Dette tiltaket skal legge til rette for at kommuner, i samarbeid med helseforetak tar i bruk digital hjemmeoppfølging for å sikre et godt og helhetlig tjenestetilbud for kronisk syke og bedre ressursutnyttelse på tvers av tjenestenivåer og sektorer.

Digital hjemmeoppfølging innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt. Tiltaket løper ut 2024, og InnoMed har gleden av å tilby støtte til 17 av prosjektene som er med i den nasjonale spredningen av DHO.

Følgende prosjekter mottar støtte fra InnoMed:

 • DHO Finnmark, Gamvik
 • DHO Nord-Troms
 • DHO Bodø og DHO Nord
 • DHO Helgeland
 • DHO Overhalla og Namsos
 • DHO Trondheim
 • DHO Søre Sunnmøre, Volda
 • DHO Sunnfjord 
 • DHO Nordhordland, Masfjorden
 • DHO Sør-Rogaland, Stavanger
 • DHO Agder, Kristiansand
 • DHO Vestfold og Telemark
 • DHO Innlandet
 • DHO Vestre Viken
 • DHO Ullensaker og Ahus
 • DHO Oslo
 • DHO Fredrikstad

InnoMed gir prosessveiledning tilpasset de ulike prosjektenes behov og faser.. Mange av prosjektene får støtte til gevinstarbeid og måling av effekter av DHO. Utvikling av samhandlingsmodeller mellom kommunale helse- og omsorgstjenester, sykehus og fastleger, endringsledelse og driftsmodeller er andre temaer for veiledningen. 

Erfaringsdeling er en annen viktig del av InnoMeds bidrag inn mot de ulike prosjektene. Ved å legge til rette for deling av kunnskap og erfaringer mellom prosjektene, vil prosjektene kunne lære av hverandre, og sammen sikre forbedring i sine respektive prosjekter.