antibiotika

Intravenøs antibiotikabehandling i hjemmesykehus

Prosjektet ved Helse Møre og Romsdal skal legge til rette for at pasienter som trenger langvarig behandling med intravenøs antibiotika kan være hjemme med utstyr og ferdigheter til å gi seg selv medisinen. Den første pilotpasienten kunne være ute og vaske bilen, gå på trening og gjøre andre vanlige aktiviteter.

Langvarig behandling med intravenøs antibiotika kan bety flere uker på sykehus. Hjemmesykehuset gir pasientene mulighet til å være hjemme istedenfor, med kateter, elektronisk pumpe og trygghetsalarm. Den nye tjenestemodellen for samhandling er utviklet i samarbeid med SINTEF ved hjelp av metoden tjenestedesign. 

Prosjektet er basert på forskning, og skal først og fremst bedre livskvaliteten for pasientene. Det skal legges til rette for at pasientene skal være mer aktive i egen behandling, få mer innvirkning og oppleve mestring. Videre legger prosjektet opp til et høyt nivå av samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste, alarmsentral, apotek og pasient. 

En viktig forutsetning for gjennomføringen er at tilbudet om hjemmesykehus er forsvarlig og like trygt og sikkert som å få antibiotikabehandlingen på sykehuset. For å sikre dette får alle pasientene som er med koblet opp et responssenter. Pasientene kan også ved behov få digital hjemmeoppfølging fra sykehuslegen gjennom videosamtaler på Skype. Sykehuslegen har fortsatt det medisinske ansvaret for pasienten som er utskrevet til hjemmesykehus. Sykepleiere i kommunenes hjemmetjeneste fungerer som sykehuslegen sin forlengede arm.

Prosjektet er et fireårig forskningsbasert innovasjonsprosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal HF ved Kristiansund sykehus, Kristiansund kommune ved Helseinnovasjonssenteret og USHT og Regionalt responssenter, Sykehusapotekene Midt-Norge HF og SINTEF. Forskningsdelen av prosjektet forventes avsluttet i desember 2022. Den nye tjenestemodellen er i perioden kvalitetssikret og har vært i drift ved Kristiansund sykehus/kommuner i nedslagsfeltet siden 2019. I 2021/2022 breddes tjenestemodellen til øvrige sykehus/kommuner i Møre og Romsdal.  

Nyttige lenker