Barn med eple

Helhetlig helsetilbud til barn og unge

Effektiv samhandling gir et mer helhetlig tilbud til barn og unge med psykiske helseplager i Helse Fonna.

Helse Fonna HF har i samarbeid med kommunene rundt utarbeidet samkjørte pasientforløp (samhandlingsforløp) for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Hovedformålet er at barn og unge skal få rett hjelp fra rett tjeneste til rett tid.

Barn og unge skal også oppleve at tjenestene henger sammen og gir et helhetlig tilbud til pasientene og deres pårørende, sier Ester Stornes Espeset, Regional prosjektleder i Helse Vest.

Det er til sammen utarbeidet syv nye samhandlingsforløp:

  • Bekymring for barn 0-3 år

  • Spiseforstyrrelser

  • Angstlidelser

  • Autismespekter-vansker

  • Vold, overgrep og omsorgssvikt

  • Oppmerksomhetsvansker

  • Depresjon

 

Suksessfaktorer i utviklingen

En viktig suksessfaktor for utviklingen av samhandlingsforløpene var å mobilisere på tvers av kommunale tjenester og opp mot spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Prosjektet gjennomførte grundige interessentanalyser og jobbet med forankring hos alle berørte parter, for å skape eierskap til prosjektet. 

Samhandlingsforløpene ble utviklet i perioden 2016-2018 og ble lansert i juni 2018. I utviklingsprosjektet ble det satt sammen faggrupper fra alle relevante tjenester som jobber med barn og unge, både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten. Det ble også opprettet en styringsgruppe på tvers av de impliserte aktørene. Brukerrepresentanter ble involvert i både arbeidsgrupper og styringsgruppe. Samhandlingsforløpene omfatter og engasjerer fastleger, helsestasjon og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, barnevern, BUP og andre fagfolk. Sammen settes de gjennom gode samhandlingsformer i stand til å skape barn og unges helsetjeneste.

Vi opplever svært positive holdninger til prosjektet, mye basert på et sterkt behov for å forbedre nåværende tjenester, sier Ester.

I Helse Fonnas samarbeidskommuner har forløpene på kort tid blitt sentrale for fagfolk som jobber med barn og unge, og i mange kommuner er de blitt et viktig og naturlig redskap i samarbeidet. Dette forklares med det sterke eierskapet som mange føler til prosjektet, samt at prosjektet har styringsgruppe med tverrsektoriell representasjon.

Image
Bilde fra innovasjonsworkshop i helsetjenesten

Plan for implementering

Selve implementeringen av prosjektet er beregnet til å ta 5 år. Men man ser allerede positive ringvirkninger av å ta forløpene i bruk. Et eksempel på dette er en nedgang i avslag på henvisninger fra kommunene til spesialisthelsetjenesten. Når ansvarsfordeling er tydelig, så blir flere henvisninger rettet riktig, for dette er tydelig beskrevet i samhandlingsforløpene.

Pasienter og pårørende opplever også større trygghet for at henvendelser kommer frem til riktig instans. På denne måten blir henvisninger riktige, og pasientene får raskere time til behandling, sier Ester.

I disse dager spres erfaringer fra prosjektet videre, i første omgang i Helse Vest. Det er etablert implementeringsprosjekt i både Stavanger, Bergen og Førde. Dernest vil man se på om piloten i Helse Fonna kan brukes i andre regioner. Helse Fonna ser frem i mot og få erfaringer om prosjektet, for å vurdere spredningspotensialet for verktøyet. 

Dersom vi får Helse Stavanger med alle sine 18 kommuner i mål og får tilbakemelding om at dette fungerer, kan prosjektet implementeres ganske likt utover, sier Ester.

Målet er en standard for tverrsektorielle pasientforløp som kan brukes på tvers og koble på en digital løsning som beveger seg mellom nivåene slik at man kan gjøre lokale tilpasninger.

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar